Enskilt avlopp

Senast uppdaterad den 1 april 2022

Idag finns det flera olika avloppslösningar som kan godtas av miljönämnden, alltifrån traditionella infiltrationsanläggningar till de mer tekniskt avancerade minireningsverken. Även urinseparering och/eller vakuumtoalett kan vara ett alternativ för att öka möjligheten till kretslopp samt minska vattenmängden och därmed antalet slamtömningar.

Du är ansvarig för din anordning

Som fastighetsägare är du alltid ansvarig för avloppsanläggningens utförande, drift och skötsel och att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Att slamtömning sker regelbundet är mycket viktigt för avloppsanläggningens funktion, slamtömning ska ske minst en gång per år eller i enlighet med anvisningar från tillverkaren av din avloppsanläggning. Sköter du din avloppsanläggning bra så har du en anläggning som kan fungera under många år samtidigt som du gör miljön en stor tjänst. Skötselråd för enskild avloppsanläggning finns längst ner på sidan, under dokument.

Backspolning från vattenreningsfilter

Backspolningsvatten från ett vattenfilter ska aldrig dras till avloppet, det är ett dagvatten och skall hanteras som ett dagvatten. Backspolas sådant vatten ut i en markbaserad avloppsanläggning ökar igensättningsrisken genom att järn och mangan kan täppa till markporerna i infiltrations- eller markbädden. Backspolningsvatten kan även påverka reningsprocesserna i ett minireningsverk negativt.

Bubbelbadkar och andra stora badkar

Planerar du att installera bubbelbadkar eller jacuzzi och dra avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning krävs en anmälan till miljönämnden.

Bubbelbadkar och jacuzzis innehåller oftast mycket mer vatten än ett vanligt badkar. När ett sådant kar tappas på sitt innehåll kommer slamavskiljaren att överbelastas och riskerar att släppa ifrån sig en del slam ut i den efterföljande reningen. Detta orsakar på sikt igensättning av reningsbädden och avloppsanläggningens livslängd förkortas. Ett sätt att motverka detta är antingen att installera en större slamavskiljare eller att strypa utgående utlopp från badkaret så att vattnet får lång tid på sig att rinna ut.

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. Även detta kan annars leda till överbelastning.

Golvbrunn i garage

Funderar du på att installera en golvbrunn i ditt villagarage är det bra att ta del av informationen i dokumentet ”Information om golvbrunn i garage” nedan. Oftast behövs ingen golvbrunn för att ta hand om smältvatten i ett vanligt villagarage utan det kan räcka med en uppsamlingsränna. Vill du ändå installera en golvbrunn krävs anmälan till miljönämnden.

Hur mår ditt avlopp? 

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Testa om ditt avlopp är grönt, gult eller rött, se checklistan nedan. Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte riskera att förorena din egen eller omkringliggande dricksvattenbrunnar eller belasta miljön i onödan. Tänk på att det krävs anmälan eller tillstånd för att ändra ditt befintliga avlopp eller anlägga en ny avloppsanläggning.

Publicerad av: Marks kommun