Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Enskilt avlopp

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Idag finns det flera olika avloppslösningar som kan godtas av miljönämnden, alltifrån traditionella infiltrationsanordningar till de mer tekniskt avancerade minireningsverken. Även urinseparering och/eller vakuumtoalett kan vara ett alternativ för att öka möjligheten till kretslopp samt minska vattenmängden och därmed antalet tömningar.

En bra enskild anordning för toalett-, bad-, disk- och tvättvatten kan bestå av en typgodkänd slamavskiljare (trekammarbrunn exempelvis) med någon slags efterföljande rening, typ infiltration eller markbädd.

I slamavskiljaren avskiljs större partiklar som annars snabbt skulle sätta igen den efterföljande reningsanordningen. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.

Du är ansvarig för din anordning

Som fastighetsägare är du alltid ansvarig för avloppsanordningens utförande, drift och skötsel och att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Att slamtömning sker regelbundet är mycket viktigt för avloppsanordningens funktion. Sköter du din avloppsanordning bra så har du en anläggning som kan fungera under många år samtidigt som du gör miljön en stor tjänst. 

Backspolning från vattenreningsfilter

Backspolningsvatten från ett vattenfilter skall aldrig dras till avloppet, det är ett dagvatten och skall hanteras som ett dagvatten. Backspolas sådant vatten ut i avloppet så ökar igensättningsrisken genom att järn och mangan kan täppa till porerna i avloppsanläggningens reningsbädd.

Bubbelbadkar och andra stora badkar

Bubbelbadkar och jacuzzis innehåller oftast mycket mer vatten än ett vanligt badkar. När ett sådant kar tappas på sitt innehåll så kommer slamavskiljaren, som inte kan ta emot så mycket vatten på en gång, att släppa ifrån sig en del slam ut i den efterföljande reningen. Detta orsakar på sikt igensättning av reningsbädden och avloppsanläggningens livslängd förkortas. Ett sätt att motverka detta är antingen att installera en större slamavskiljare eller att strypa utgående utlopp från badkaret så att vattnet får lång tid på sig att rinna ut.

Hur mår ditt avlopp? 

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning
eller om den behöver åtgärdas? Testa om ditt avlopp är grönt, gult eller rött, se information under "Dokument" nedan. Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

Publicerad av: Marks kommun