Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Nytt avlopp

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Nytt avlopp? – ta del av information och ladda ned ansökningsblanketter längre ner på sidan eller kontakta bygg- och miljökontoret så skickar vi dig handlingarna.

Detta vill bygg- och miljökontoret ha av dig när du planerar nytt enskilt avlopp:

  • Komplett ansökan, se fliken Avloppsansökan i vänstermenyn
  • Karta (situationsplan) över fastigheten med inritat avlopp och skyddsavstånd till bland annat vattenbrunn. Kontakta bygg- och miljökontoret om du vill ha hjälp med kartutskrift.

Prövningsavgiften – Vad ingår i den?

Fastighetsägare som ska anlägga nytt enskilt avlopp måste först söka tillstånd – för det betalar man en fast avgift på 8 800 kr (2021). Avgiften är baserad på att vi i genomsnitt lägger åtta timmar på hantering av en ansökan och vårt timpris är 1 100 kr.

När vi hanterar ansökan om avlopp så granskar vi om anläggningen uppfyller kraven på rening. Vi tittar på om anläggningen kan fungera som det är tänkt på den aktuella platsen och om skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar är tillräckliga. Vi gör minst ett platsbesök, ofta flera.

När anläggningen är utförd ska du skicka in en kontrollrapport som vi granskar.

Alla ärenden tar inte lika lång tid, men med en fast avgift vet du ändå i förväg vad ditt ärende kommer att kosta. På det viset riskerar du inte att få en högre avgift om du har oturen att ha svåra förhållanden för enskilt avlopp på din fastighet.

I avgiften ingår även tiden för administration, arkivering, bilkörning, grannyttranden, telefon- och mejlkontakter med mera.

Det kan hända att du får ett avslag på din ansökan. Vid ett avslag tar vi ut en halv prövningsavgift. Alla beslut kan överklagas.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

 

Detta behöver du göra innan du ansöker:

  • Ta reda på om det för din fastighet gäller normal eller hög skyddsnivå (hög nivå gäller till exempel inom strandskydd eller inom vattenskyddsområden). Kontakta oss på miljöenheten så kan vi ge information om vad som gäller för din fastighet.  
  • Läs på angående reningstekniker som kan vara aktuella för din fastighet. Besök gärna hemsidan www.avloppsguiden.se. Behöver du hjälp med att planera ditt avlopp, kontakta gräventreprenör eller eventuellt en VA-konsult för råd och hjälp.

Nytt avlopp steg för steg

I en normal ärendegång följer din ansökan en viss ordning som gör det lättare för dig att följa processen. Så här fungerar den.

  1. Kontakta bygg- och miljökontoret för att få information och ansökningshandlingar. Du kan också ladda ned dem från vår hemsida, se fliken Avloppsansökan i vänstermenyn. Önskar du hjälp med planering av ny avloppsanordning finns en lista på entreprenörer på avloppsguiden.se. Du kan även titta i Gula sidorna.
  2. Skicka in din ansökan till bygg- och miljökontoret. Var noga så att den är komplett, annars kan vi inte påbörja vår granskning. Läs mer under fliken Avloppsansökan. 
  3. Kontakta därefter bygg- och miljökontoret för att boka tid för besiktning av provgrop. Gropen görs för att kontrollera markens genomsläpplighet för tilltänkt placering av avloppsanordningen samt avstånd till grundvatten och/eller berg. Läs mer under fliken Placering av avlopp i vänstermenyn.
  4. Tillsammans med inspektören diskuteras din ansökan, provgropsresultat och vilka anordningar som är lämpliga på platsen.
  5. Efter granskning godkänner eller avslår bygg- och miljökontoret din ansökan. Beslutet meddelas till dig som sökande och de som yttrat sig. Ditt tillstånd gäller i fem år men du måste börja bygga inom två år. Annars återkallas ditt tillstånd och du måste förnya din ansökan.
  6. När anordningen är färdig ska en kontrollrapport skickas in till bygg- och miljökontoret. Kontrollrapporten granskas av en miljöinspektör som bedömer om avloppsanläggningen utförts i enlighet med tillståndet. En bekräftelse om att anläggningen är godkänd att tas i bruk kommer därefter att skickas till dig. Vi skickar även en kopia av beslutet till kommunens kundtjänst som lägger upp er fastighet för slamsugning.

Publicerad av: Marks kommun