Nytt avlopp

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Här hittar du information om hur du ansöker om nytt avlopp, skyddsavstånd och handläggningsavgifter. Ansökan gör du via e-tjänst. Länk finns längst ner på sidan. Där finns även en informationsbroschyr med mer ingående information inför ansökan. Övriga blanketter som rör enskilda avlopp hittar du i Blankettarkivet, se länk längst ner på sidan.

Innan du får börja – tillståndsplikt alternativt anmälningsplikt

Innan du får anlägga en ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett måste du ha ett skriftligt tillstånd från miljönämnden. Gäller det en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten eller ändring av en befintlig anläggning för vattentoalett krävs en anmälan till miljönämnden.

Börja inte anlägga en avloppsanläggning utan tillstånd och förändra inte ditt avlopp utan anmälan. Att anlägga ett nytt avlopp utan tillstånd eller anmälan är förenat med en miljösanktionsavgift på upp till 5 000 kr. Om miljönämnden sedan bedömer att platsen där du anlagt avloppet är olämplig riskerar du förbud att använda anläggningen.

Innan du ansöker

Ta reda på om det för din fastighet gäller normal eller hög skyddsnivå (hög skyddsnivå gäller till exempel inom strandskydd eller inom vattenskyddsområden). Kontakta oss på miljöenheten så kan vi ge information om vad som gäller för din fastighet.

Läs på angående reningstekniker som kan vara aktuella för din fastighet. Besök gärna hemsidan www.avloppsguiden.se. Behöver du hjälp med att planera ditt avlopp, kontakta en gräventreprenör eller en VA-konsult för råd och hjälp. Tips på VA-konsulter och diplomerade grävare finns på avloppsguidens hemsida. (https://avloppsguiden.se/kommuner/mark/).

Vad ska ansökan/anmälan innehålla

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att din ansökan/anmälan är komplett. Observera att det är du som sökande som ansvarar för att ta fram och bifoga de dokument och handlingar som krävs.
Förutom att fylla i själva ansökningsblanketten ska du bifoga kartor (situationsplan) i skala 1:500 och 1:2000. Situationsplanen ska ange fastighetsgränser, byggnader på fastigheten, avloppsanläggningens placering och avstånd till vattentäkter, energibrunn, ytvatten och lämplig uppställningsplats för slamfordon. På kartan 1:2000 markeras alla dricksvattentäkter inom ett avstånd av 200 meter från planerad avloppsanläggning.

Om anläggningen ska placeras på annans mark bör ett skriftligt yttrande från markägaren bifogas. Servitut rekommenderas, mer information om servitut finns hos Lantmäteriet.

Om någon annan, exempelvis en gräventreprenör, företräder dig som sökande och sköter kontakten med miljöenheten krävs att en fullmakt bifogas ansökan.

Provgrop/platsbesök

Om du planerar att anlägga en markbaserad anläggning, exempelvis infiltration, behöver du ta reda på om markförhållandena är lämpliga för detta. Markundersökning i form av en provgrop krävs för att säkerställa att marken har god genomsläpplighet, tillräckligt mäktiga jordlager och tillräckligt avstånd till grundvatten. Provgropen ska vara minst två meter djup om det är möjligt. Om du tänker anlägga en infiltration är det bra att gräva en djupare provgrop för att kontrollera att inga täta skikt förekommer. Efter att du skickat in din ansökan kommer vi att kontakta dig för en provgropsinspektion. Vid inspektionen kontrolleras grundvattnets nivå, närhet till berg samt markmaterialet.

Planerar du att anlägga ett minireningsverk krävs som regel ingen provgrop men vi kommer ändå ut på ett platsbesök i samband med prövningsärendet.

Avgifter för prövning av ansökan/anmälan

Vid prövning av avloppsansökan eller avloppsanmälan tas en fast schablonavgift ut, i enlighet med Marks kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Läs mer om avgiften här Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

I avgiften ingår förutom handläggningen av ansökan även administration, arkivering, restid, platsbesök, grannyttranden, telefon- och mailkontakter samt uppföljning och bekräftelse av kontrollrapport.

En ansökan om enskild avloppsanläggning kan avslås om anläggningen inte bedöms uppfylla kraven på platsen. Om begärda kompletteringar inte inkommer i tid kan miljönämnden besluta att avvisa din ansökan. Vid ett beslut om avslag eller avvisning tar vi ut en halv prövningsavgift. Om du återtar din ansökan tas också beslut om halv prövningsavgift. Alla beslut kan överklagas.

Ansökningsprocessen

Publicerad av: Marks kommun