Skyddsavstånd och skyddsnivåer

Senast uppdaterad den 25 maj 2021

Det finns alltid risk för att en avloppsanläggning kan läcka eller gå sönder och på så sätt förorena grundvatten, ytvatten eller orsaka annan olägenhet. Därför ska du sträva efter väl tilltagna skyddsavstånd.

En avloppsanläggning bör placeras nedströms (lägre ner i terrängen än) vattentäkten. Vilka skyddsavstånd som behövs mellan avloppsanläggning och vattentäkter varierar beroende på bland annat markens genomsläpplighet och lutning. De generella skyddsavstånd som gäller återfinns nedan.

Skyddsnivå

Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd för små avloppsanläggningar bör tillsynsmyndigheten, i detta fall miljönämnden, avgöra om det råder en normal- eller hög skyddsnivå för den aktuella fastigheten i varje ärende som rör enskilt avlopp.

Större delen av Marks kommun faller in under normal skyddsnivå. En hög skyddsnivå kan gälla då en fastighet har avrinning till en känslig recipient som till exempel sjö eller skyddsvärd bäck. Hög skyddsnivå gäller även då fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde.

Exempel på områden inom Marks kommun där hög skyddsnivå för miljöskydd gäller:

 • Lygnerns tillrinningsområde
 • Alla vattenskyddsområden
 • Fastigheter inom strandskyddsområde
 • Fastigheter nära vattendrag

För att ett avlopp ska få anläggas inom ett område med hög skyddsnivå krävs högre krav på reningsgrad.

Vid normal skyddsnivå för miljöskydd gäller:

 • 70 % rening av fosfor
 • 90 % rening av BOD7 (syreförbrukande organiskt material)

Vid hög skyddsnivå för miljöskydd gäller:

 • 90 % rening fosfor
 • 90 % rening av BOD7 (syreförbrukande organiskt material)
 • 50 % rening av kväve

För mer information om miljönämndens bedömningsgrunder för hög- och normal skyddsnivå, se dokument nedan. Kontakta miljöenheten för information om vilken skyddsnivå och vilka reningskrav som gäller för din fastighet.

Följande reningstekniker uppfyller kraven vid hög skyddsnivå, läs även mer på www.avloppsguiden.se:

 • Urinsortering med efterföljande markbädd eller infiltration
 • Minireningsverk
 • Infiltration/markbädd med kemfällning av fosfor
 • Markbädd med fosforfälla
 • Mulltoa eller andra torra toalettlösningar
 • Övriga reningstekniker som kan uppnå reningskraven på fosfor, BOD7 och kväve

Skyddsavstånd och placering av anläggning:

Rekommenderade avstånd för enskild avloppsanläggning är:

 • Minst 1 meters avstånd mellan spridningsledning och högsta grundvattenyta
 • Minst 1 meters avstånd mellan spridningsledning och berg
 • Minst 50 meter mellan dricksvattentäkt och utsläppspunkt för avloppsanläggning (om vattentäkten ligger uppströms)
 • Minst 30 meter mellan utsläppspunkt för avloppsanläggning och sjö eller vattendrag
 • Minst 30 meter mellan avloppsanläggning och energibrunn
 • Minst 4 meter till fastighetsgräns
 • Minst 10 meter mellan slamavskiljare/minireningsverk och bostadshus
 • Minst 5 meter till väg eller stig
 • Avstånd till uppställningsplats för slamfordon bör vara max 20 meter, i vissa fall 10 meter

Publicerad av: Marks kommun