Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Avloppsansökan

Senast uppdaterad den 15 september 2017

Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanordning måste miljönämnden bedöma om den anordningen du valt uppfyller kraven. Bedömningen görs efter det att en skriftlig ansökan eller anmälan har skickats till bygg- och miljökontoret.

Invänta tillstånd innan du börjar

Tillstånds- och anmälningsplikt gäller. Du måste ha ett skriftligt tillstånd från miljönämnden om du ska göra en ny avloppsanordning med WC och avlopp för bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Om du ska göra en mindre förändring av avloppet krävs en skriftlig anmälan.

Börja inte anlägga en avloppsanordning utan att tillståndet vunnit laga kraft och förändra inte ditt avlopp utan anmälan. Om bygg- och miljökontoret då bedömer att platsen är olämplig riskerar du förbud att använda anläggningen eller krav på att ändra den. Dessutom kommer du att krävas på en miljösanktionsavgift på upp till 5 000 kr.

Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Ansökan/anmälan ska bland annat innehålla:

  • Personuppgifter,adress, fastighetsägare med mera.
  • Hur ser avloppsanordningen ut idag.
  • Vilken typ och hur stor slamavskiljare skall anläggas.
  • Uppgifter om anordningens utformning, till exempel infiltration 30 m2, upplyft och förstärkt med 30 cm markbäddssand.
  • Avstånd till vattentäkter, egen borrad eller grävd brunn samt grannars inom en radie av 150 m. Avståndet mellan vattenbrunn och avlopp räknas från infiltration/markbädd eller utsläppspunkt för avloppsvattnet, se fliken Placering av avlopp i menyn.
  • Avstånd från avlopp till ytvatten och energibrunn (jordvärme och bergvärme).
  • Avstånd från markytan till högsta tänkbara grundvattennivå, till exempel vid snösmältning och ihållande regn. Här behövs hjälp av en grävare för att gräva en provgrop på den tänkta platsen för anläggningen.
  • Karta (situationsplan) som anger fastighetsgränser, byggnader på fastigheten, anordningens placering och avstånd till vattentäkter, energibrunn, ytvatten och lämplig uppställningsplats för slamfordon. Kartmaterial kan erhållas från bygg- och miljökontoret.
  • Om anordningen ska placeras på annans mark ska ett skriftligt yttrande från markägaren bifogas, servitut rekommenderas. Mer information om detta kan fås av Lantmäteriet.

Ytterligare information om vilka uppgifter och bilagor som ska finnas med i ansökan/anmälan anges på blanketten. Blanketter du behöver finns i blankettarkivet, se länk nedan. Du kan också ladda ner dem längre ner på denna sida. 

Underlätta handläggningen

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett. Observera att det är du som sökande som ansvarar för att ta fram och bifoga de dokument och handlingar som krävs.

Publicerad av: Marks kommun