Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Placering av avlopp

Senast uppdaterad den 22 januari 2019

Det finns alltid risk för att en avloppsanordning kan läcka eller gå sönder och på så sätt förorena grundvatten, ytvatten eller orsaka annan olägenhet. Därför ska du sträva efter väl tilltagna skyddsavstånd.

En avloppsanordning bör placeras nedströms (lägre ner än) vattentäkten. Behövliga skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och vattentäkter varierar beroende på bland annat markens genomsläpplighet och lutning. De generella skyddsavstånd som gäller återfinns nedan och i kartan bland dokumenten längre ner på sidan.

Provgrop

Infiltration av avloppsvatten i naturliga jordmassor är den reningsteknik som bör väljas i första hand. Lösningen kräver en jord med god genomsläpplighet, tillräckligt tjocka jordlager och tillräckligt avstånd till grundvatten. 

För att ta reda på om förhållandena är lämpliga krävs en markundersökning och provgrop inom det område som bedöms vara möjlig för infiltration. Provgropen behöver vara minst två meter djup. Om du tänker anlägga en infiltration är det bra att gräva en djupare provgrop för att kontrollera att inga täta skikt förekommer. Vid osäkra och besvärliga förhållanden kan en siktanalys krävas.

Skyddsnivå

I enlighet med de allmänna råden ska tillståndsmyndigheten, det vill säga kommunen, i varje ärende beträffande enskilt avlopp avgöra om det på den aktuella fastigheten krävs en normal eller högs skyddsnivå. 

Större delen av Marks kommun faller in under normal skyddsnivå. En hög skyddsnivå kan gälla då en fastighet har avrinning till en känslig recipient, till exempel sjö eller skyddsvärd bäck.
Hög skyddsnivå gäller även då fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde.

Exempel på områden inom Marks kommun där hög skyddsnivå gäller:

 • Lygnerns tillrinningsområde
 • Alla vattenskyddsområden
 • Fastigheter inom strandskyddsområde
 • Fastigheter nära vattendrag

För att ett avlopp ska få anläggas inom ett område med hög skyddsnivå krävs högre krav på reningseffektivitet.

Vid normal skyddsnivå gäller:

 • 70 procent rening av fosfor
 • 90 procent rening av BOD7*

Vid hög skyddsnivå gäller:

 • 90 procent rening av fosfor.
 • 90 procent rening av BOD7*
 • 50 procent rening av kväve

(BOD7* = vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material)

För mer information om bedömningsgrunder för skyddsnivå, se dokument nedan. Kontakta miljökontoret för information om vilken skyddsnivå och vilka reningskrav som gäller för din fastighet.

Följande tekniker uppfyller kraven vid hög skyddsnivå:

 • Urinsortering med efterföljande markbädd eller infiltration
 • Minireningsverk med efterföljande markbädd eller infiltration
 • Markbädd med fosforfälla
 • Mulltoa och andra torra lösningar
 • Övriga reningstekniker som kan uppnå reningskraven på fosfor, BOD och kväve.

Se dokument om reningstekniker bland dokumenten längre ner på sidan. 

Skyddsavstånd och placering av anläggning.

Rekommenderade avstånd för avloppsanordning är:

 • Avstånd från spridningslagrets underkant och högsta grundvattenyta måste minst vara en meter. 
 • Avstånd från spridningslagrets underkant till berg måste vara minst en meter. 
 • Skyddsavstånd mellan vattentäkt och avloppsanordning bör vara minst
  50 m. 
 • Skyddsavstånd till sjö eller vattendrag bör minst vara 30 m. 
 • Skyddsavståndet till energibrunn bör minst vara 50 m. 
 • Avstånd till fastighetsgräns bör inte understiga 5 m. (Om inte 
 • godkännande från grannar finns i form av grannyttran) 
 • Avstånd till väg eller stig bör inte understiga 5 m. 
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och slamavskiljare ska vara max 30 m.

Se karta över skyddsavstånd och övriga gällande avstånd i dokument här nedan.

Publicerad av: Marks kommun