Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Tillsyn

Senast uppdaterad den 12 april 2018

Miljöenheten på Bygg- och miljökontoret genomför kontinuerligt tillsyn av befintliga avloppsanläggningar som är äldre än 10 år. Information skickas ut till berörda hushåll i god tid innan tillsynen sker.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att anläggningen har en god funktion och därmed minska risken för att smittoämnen sprids. Anledningen är också att utsläppen av näringsämnen minskar och därmed minskat bidrag till övergödningen. I samband med tillsynen tas en avgift ut. Du har möjlighet att närvara vid tillsynen.

Varför ska ditt avlopp kontrolleras? 

Avloppsvatten innehåller föroreningar som kan påverka människors hälsa och vår miljö negativt. Det finns bakterier (mikroorganismer), närsalter och syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet. Sjukdomsalstrande bakterier kan ge upphov till magsjuka eller smittsamma sjukdomar. Närsalter (fosfor och kväve) och syreförbrukande ämnen orsakar övergödning och igenväxning av sjöar och vattendrag. Därför kontrollerar Bygg- och miljökontoret att de avloppsanordningar som finns uppfyller regelverkets krav.

Vad skall kontrolleras?

Vid besöket kontrolleras slamavskiljarens kammarindelning och T-rör. Även brunnar och luftningsrör kontrolleras liksom vart utsläppet sker. Vi gör även en bedömning av grundvattennivån vid utsläpp under marknivån.

Inför tillsynen

Om du vill vara med under tillsynen, kontakta avloppsteamet så återkommer vi när din fastighet är aktuell för tillsyn. Brunnslock, luftningsrör och alla andra delar på din avloppsanordning bör vara tydligt markerade och lättåtkomliga för inspektion. 

Är du själv medveten om att din avloppsanordning inte kommer att bli godkänd (exempelvis om det enbart finns en stenkista efter slamavskiljare) så har du som fastighetsägare själv möjlighet att döma ut avloppsanläggningen. Då kontaktar du avloppsteamet under telefontid. I sådant fall gör vi ingen tillsyn utan vi skriver istället en kommunikation om förbud samt själva förbudet. Detta innebär att du inte får någon avgift för tillsyn men däremot en avgift för förbudet.

Om avloppet uppfyller lagkraven

En inspektionsrapport skickas till dig. Eventuella mindre brister enligt rapporten kan åtgärdas av fastighetsägaren. Ingen ombesiktning kommer att ske under året men är bristerna omfattande kan nästa tillsynsbesök komma att tidigareläggas.

Om avloppet inte uppfyller lagkraven

Förutom en inspektionsrapport skickas även en kommunikation om förbud. Du har möjlighet att svara skriftligt på kommunikationen och dina synpunkter tas i beaktande. Därefter fattas ett beslut. Vid beslut om förbud av utsläpp av avloppsvatten börjar detta i normalfallet gälla ca två år efter beslutsdatumet.

Om du har ett bristfälligt avlopp och vill fortsätta släppa ut avloppsvatten behöver avloppet göras om. Tillstånd för att anlägga ett nytt reningssteg, flytta utsläppspunkten eller inrätta en helt ny avloppsanordning krävs. Ansökningshandlingar finns längre ner på sidan. Det går även att kontakta bygg- och miljökontoret för att få ansökningshandlingar hemskickade.

Avgift

Efter inspektionen kommer ni att få en faktura på avgiften för tillsynen. Avgiften omfattar kontroll av äldre beslut och anteckningar, förberedelser/planering av fältinspektioner, körtid, praktisk inspektion i fält, rapportskrivning, registerföring, arkivering, uppföljning m.m. 

Om avloppet inte uppfyller lagkraven kommer ni att förbjudas att släppa ut avloppsvatten. För den handläggningen tas också en fast avgift ut. Avgiften omfattar skrivande av kommunikation och förbud, registerföring, expediering, uppföljning av beslut mm. Detta innebär att det kommer två fakturor på vardera.

Kontakta oss för prisuppgift. 

Kommer tillsynen att upprepas?

För att skydda våra sjöar och vattendrag följs Naturvårdsverkets rekommendationer om att enskilda avlopp ska ha tillsyn vart 10:e år. I vissa känsliga miljöer som till exempel i vattenskyddsområden kan tillsyn ske oftare. 

Publicerad av: Marks kommun