Tillsyn

Senast uppdaterad den 25 maj 2021

Miljöenheten genomför kontinuerligt tillsyn av befintliga avloppsanläggningar som är äldre än 10 år, eller där det saknas information om avloppsanläggningen i miljönämndens arkiv. Tillsynen sker områdesvis och information skickas ut till berörda hushåll i god tid innan tillsynen sker.

Varför ska ditt avlopp kontrolleras? 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att avloppsanläggningen har en god reningsfunktion. Avloppsvatten innehåller föroreningar i form av bland annat smittämnen, närsalter och syreförbrukande ämnen som kan påverka människors hälsa och vår miljö negativt. Sjukdomsalstrande bakterier kan ge upphov till magsjuka eller smittsamma sjukdomar. Närsalter (fosfor och kväve) och syreförbrukande ämnen orsakar övergödning och igenväxning av våra sjöar och vattendrag. Därför kontrollerar miljöenheten att de avloppsanläggningar som finns i kommunen har en god reningsfunktion och uppfyller de lagkrav som finns.

Vad kontrolleras vid tillsynen?

Vid inspektionen kontrolleras alla yttre delar av avloppsanläggningen. Vid markbaserad rening tittar vi bland annat på slamavskiljarens funktion och t-rör vid utloppet, fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn och luftningsrör samt utsläppspunkten om den ligger ovan mark. En bedömning görs av anläggningens funktion och eventuella risker med utsläppet.

Inför tillsynen

Brunnslock, luftningsrör och alla andra delar på din avloppsanläggning ska vara tydligt markerade och lättåtkomliga för inspektion. Provöppna alla lock innan inspektionen. Om du vill vara med under tillsynen, kontakta avloppsteamet så återkommer vi till dig för att boka en tid.

Bedömer du själv att din avloppsanläggning inte kommer att bli godkänd (exempelvis om det enbart finns en stenkista efter slamavskiljare) så har du som fastighetsägare möjlighet att skicka in information om din avloppsanläggning till miljöenheten. Du fyller då i blanketten Avloppstillsyn, utdömande av eget avlopp som du får med i informationsbrevet. I sådant fall gör vi ingen inspektion på plats utan miljönämnden beslutar om åtgärder utifrån de uppgifter du lämnar om avloppsanläggningen. Du får möjlighet att yttra dig innan ett formellt beslut om utsläppsförbud fattas. Normalt har du sedan två år på dig att åtgärda ditt avlopp innan förbudet träder i kraft. Vid direktutsläpp till vattendrag eller andra allvarliga brister kan tiden för utsläppsförbudet bli kortare.

Om avloppet uppfyller lagkraven

En inspektionsrapport skickas till dig. Eventuella mindre brister enligt rapporten kan åtgärdas av fastighetsägaren, oftast kan foto på vidtagna åtgärder skickas till miljöenheten. I vissa fall kan ett återbesök krävas. En avgift tillkommer då för återbesöket.

Om avloppet inte uppfyller lagkraven

Förutom en inspektionsrapport skickas även ett brev om att avloppsanläggningen är bristfällig. Du får då möjlighet att skicka in eventuella synpunkter innan miljönämnden beslutar om åtgärder. Normalt sett beslutar miljönämnden om utsläppsförbud till bristfälliga avloppsanläggningar och beslutet börjar i normalfallet gälla två år efter beslutsdatumet. Vid direktutsläpp till vattendrag eller andra allvarliga brister kan tiden för utsläppsförbudet bli kortare.

Om du har ett bristfälligt avlopp och vill fortsätta släppa ut avloppsvatten behöver avloppsanläggningen åtgärdas eller ett nytt avlopp anläggas. Tillstånd krävs för att anlägga ett nytt reningssteg, flytta utsläppspunkten eller inrätta en helt ny avloppsanläggning. Läs mer under rubriken ”Nytt avlopp” till vänster i menyn.

Avgift för tillsyn

För tillsyn av enskilda avloppsanläggningar tas en fast tillsynsavgift ut. Information om tillsynsavgifter finns att läsa här: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Efter inspektionen av din avloppsanläggning kommer du att få en faktura på avgiften för tillsynen. Avgiften är en fast schablonavgift som omfattar bland annat kontroll av äldre beslut och anteckningar, förberedelser och planering av fältinspektioner, körtid, inspektion i fält, rapportskrivning, registerföring, arkivering och uppföljning.

Om avloppet inte uppfyller lagkraven kommer miljönämnden besluta om utsläppsförbud till anläggningen. För den handläggningen tas också en fast avgift ut. Avgiften omfattar bland annat skrivande av kommunikation och beslut, registerföring, expediering och uppföljning av beslut. Detta innebär att du kommer att få två fakturor i tillsynsärendet, en för inspektionen och en för beslutet.

Kommer tillsynen att upprepas?

För att skydda våra sjöar och vattendrag rekommenderar Havs- och vattenmyndigheten att enskilda avlopp ska ha tillsyn vart 10:e år. I vissa känsliga miljöer som till exempel i vattenskyddsområden kan tillsyn ske oftare. 

Publicerad av: Marks kommun