Fett skapar problem i det kommunala avloppsnätet

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Stora mängder fett i spillvattnet skapar problem både i ledningsnät, pumpstationer och i våra reningsverk. Fettavlagringar ökad risk för korrosion på avloppsrören både i det kommunala avloppsnätet men också i stamnätet för enskild fastigheter.

Fett från fritöser eller stora mängder stekfett får aldrig hällas ner i avloppet även fast en fettavskiljare är installerad.

 

 • Enskilda hushåll rekommenderas att samla upp överblivet avsvalnat matfett och hälla detta bland matavfallet. Innan du diskar stekpannan eller ugnsformen så torka gärna ur den med lite hushållspapper. Hushållspappret sorterar du sedan som matavfall. Större mängder fett från till exempel fritering går av praktiska skäl inte att slänga bland matavfallet. Samla istället upp oljan i en gammal flaska eller en mjölkkartong med skruvkork. Förpackningen kan sedan slängas bland restavfallet (den brännbara fraktionen) eller lämnas in på Skene skogs återvinningscentral.

 

 • Verksamheter som hanterar livsmedel och ger upphov till större fettmängder i sitt spillvatten än vad ett hushåll normalt sett ger upphov till ska ha en fettavskiljare installerad. Stekfett och frityrolja ska samlas upp och hanteras separat. Frityrolja ska aldrig hällas ner i avloppet trots att en fettavskiljare är installerad. Fettavskiljaren klarar inte av att ta emot enbart fett utan är konstruerad för att skilja av fett som blandats med vatten. Fett kan med fördel återvinnas, vilket enkelt görs genom kontakt med ett fettåtervinningsföretag.  

 

Fettavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut stora mängder fett i sitt avloppsvatten ska ha en fettavskiljare installerad. Fettavskiljaren tar bort det fett som följer med spillvattnet vid rengöring av flottig disk. Däremot klarar inte fettavskiljare av att ta emot hur höga fettmängder i spillvattnet som helst därför ska fett, från fritöser och liknande, aldrig hällas ner i avloppet utan samlas upp separat.

 

Lista över verksamheter som normalt sett är i behov av en fettavskiljare:

 

 • Bageri
 • Café (där det bakas och/eller lagas mat)
 • Catering
 • Gatukök
 • Konditorier
 • Hamburgerbar
 • Livsmedelsbutik med bageri, chark, tillagning och servering
 • Livsmedelsindustrier
 • Matsalar
 • Mejerier
 • Mottagningskök
 • Pizzeria
 • Produktionskök
 • Restauranger
 • Rökerier
 • Slakterier
 • Storkök
 • Sushirestauranger

 

Varför behövs en fettavskiljare?

När fett i avloppsvattnet når ledningsnätet kyls det ner, stelnar och klumpar ihop sig på rörens väggar. Med tiden kan fettavlagringarna bilda svavelväte som i kontakt med syre blir den starkt frätande syran svavelsyra. Stopp och korrosion i ledningsnätet är inte önskvärt, det kan leda till dyra reparationskostnader och källaröversvämningar. Dessutom kan fastigheten få problem med lukt från avloppet som i sin tur kan locka till sig råttor i ledningsnäten.

Tömning och underhåll

Tömning och besiktning av fettavskiljaren ska göras regelbundet men som minst en gång per år eller så ofta som det krävs för att fettavskiljaren ska fungera. Väntar man för länge med att tömma fettavskiljaren upphör anläggningens funktion, då rinner fettet tillsammans med avloppsvattnet rakt igenom fettavskiljaren. Tömning ska ske regelbundet och ska göras innan fettavskiljaren blivit helt fylld.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns en fettavskiljare installerad till spillvattenledningen i alla lokaler där det bedrivs en verksamhet som ger upphov till att stora mängder fett riskerar att följa med diskvattnet ut i det kommunala avloppet.  

Fett från fettavskiljare klassificeras som hushållsavfall. Enligt miljöbalken 15 kap. 8 § har kommunen ensamt ansvar över insamling och omhändertagande av hushållsavfall. 

 

Vid installation av en fettavskiljare

Tänk noga igenom vilka maskiner, golvbrunnar och diskhoar som ska anslutas till fettavskiljaren. Kökets väggar och golv blir feta vid matlagning och städvattnet ska hällas i en golvbrunnbrun som är ansluten till fettavskiljaren. Avskiljaren ska dimensioneras och placeras efter verksamheten och platsens förutsättningar. Kontakta en återförsäljare, VVS-firma eller en VVS-konsult för att få hjälp med dimensionering, placering och installation.

Rådgör tidigt med Teknik- och serviceförvaltningen avseende placering av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning samt vilken storlek på fettavskiljaren som har valts för fastigheten.

 

 • Placeringen bör vara så nära källan som möjligt men tänk på att tömning ska kunna utföras utan svårighet. Vid inomhusplacering av anläggningen ska tömningen gå att utföra genom en tömningslucka på utsidan av fastigheten eller via ett fast monterat rör.
 • Dragvägen för sugslang ska vara fri från hinder som staket, murar, planteringar eller annan växtlighet-
 • Vid val av en inomhusplacering ska kall- och varmvatten finnas tillgängligt och rummets ventilation ska ses över.
 • Installationen av en fettavskiljare kan kräva bygglov och/eller marklov. Kontakta Byggenheten på Marks kommun för mer information.
 • Dimensionera anläggningen enligt standard föreskriften

SS-EN 1825-2.  

 • Utformningen av fettavskiljare ska vara enligt standard föreskriften

SS-EN 1825-1.

 • Övrigt avlopp från exempelvis en toalett får inte anslutas till fettavskiljaren.

Efter att installationen är genomförd och fettavskiljaren är på plats ska detta anmälas och godkännas av Teknik- och Serviceförvaltningen.

 

Skicka in blanketten Anmälan om installation av fettavskiljare via mejl till kundtjanst@mark.se eller via post till: 

Marks Kommun

TSF Kundtjänst

511 80 KINNA                         

 

 

Regelverk

 • Lagen om allmänna vattentjänster (2006:42, 21§) anger att en fastighetsägare inte får använda en allmän va- anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet.
 • ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, en fastighetsägare får inte tillföra avloppen fett i större mänger. ABVA (bestämmelserna) innehåller också en text med bestämmelsen att en fettavskiljare regelbundet ska ses över och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.
 • BFS, allmänna råd till boverkets byggregler (2011:6, avsnitt 6:641), avskiljare bör finnas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av fett som avskiljs när avloppsvattnet kyls ner.

Publicerad av: Marks kommun