Kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad den 1 augusti 2022

Enligt lagen om allmänna vattentjänster svarar kommunerna för medborgarnas försörjning av vatten och avlopp (VA) i tättbebyggda områden. Gränserna för VA-verkens så kallade verksamhetsområden fastställs av kommunfullmäktige. VA-försörjningen är numera nästan helt finansierad av brukarna via VA-avgifter.

Verksamhetsområde för kommunalt VA

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten och spillvatten och/eller dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att låta ansluta fastigheten.

Alla nya bostadsområden med kommunala tomter får alltid kommunalt dricksvatten och spillvatten.

Inom ett verksamhetsområde regleras bland annat följande:

  • områdets gränser
  • verksamhetens omfattning,till exempel endast vatten, endast spillvatten, vatten och spillvatten eller vatten, spillvatten och dagvatten
  • fastighetsägares brukningsrätt
  • fastighetsägares avgiftsskyldighet
  • brukandet av VA-anläggning

Publicerad av: Marks kommun