Kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad den 21 juni 2022

Enligt lagen om allmänna vattentjänster svarar kommunerna för medborgarnas försörjning av vatten och avlopp (VA) i tättbebyggda områden. Gränserna för VA-verkens så kallade verksamhetsområden fastställs av kommunfullmäktige. VA-försörjningen är numera nästan helt finansierad av brukarna via VA-avgifter.

Verksamhetsområde för kommunalt VA

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten och spillvatten och/eller dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att låta ansluta fastigheten.

Alla nya bostadsområden med kommunala tomter får alltid kommunalt dricksvatten och spillvatten.

Inom ett verksamhetsområde regleras bland annat följande:

  • områdets gränser
  • verksamhetens omfattning,till exempel endast vatten, endast spillvatten, vatten och spillvatten eller vatten, spillvatten och dagvatten
  • fastighetsägares brukningsrätt
  • fastighetsägares avgiftsskyldighet
  • brukandet av VA-anläggning

Under juli månad (vecka 27–30) har Marks kommun ingen möjlighet att installera LTA-pumpar.

Under semesterperioden har personalen på Avloppsverket i Skene endast personal för att sköta om kommunens reningsverk och pumpstationer.Därför kan inte kommunen installera LTA-pumpar i LTA-anläggningarna.

Fastighetsägare kan gräva ner LTA-anläggningar och ordna förberedelse inför installation av LTA-pumpen. Det är viktigt att fastighetens spillvatten inte ansluts till LTA-anläggningen innan LTA-pumpen är installerad!

Har du frågor om installation av LTA-anläggning?

Kontakta Göran Olsson 0320 21 79 36 eller Peter Fager 0320 21 71 75.

Övriga frågor, vänligen kontakta abonnenthandläggare Andreas Johansson  0320 21 76 11
eller projekttekniker Aziz Karimi 0320 21 73 64.

Publicerad av: Marks kommun