Anslutning VA

Senast uppdaterad den 26 augusti 2022

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att låta ansluta fastigheten.

Alla nya bostadsområden med kommunala tomter får alltid kommunalt dricksvatten och spillvatten. Blanketter du behöver för anslutning till kommunalt VA hittar du längre ner på sidan eller i blankettarkivet. 

Ansökan

Efter att du skickat in din ansökan får du ett skriftligt besked om när anslutningen kan ske. I samband med nyanslutningar och tillbyggnader tas en engångsavgift i form av en anläggningsavgift ut. Efter att du skickat in din anmälan får du därför också ett förhandsbesked på vad anslutningen kostar. Kostnad för bygglov eller bygganmälan tillkommer och är inte inräknade i anläggningsavgiften.

Ingår din fastighet i en VA-samfällighet ska du också göra en VA-ansökan till oss.

Ledningar fram till tomtgräns

Som ägare ansvarar och bekostar du VA-installationen inom fastigheten och huset. Kommunen drar fram ledningar till fastighetsgränsen, till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen där kommunens och fastighetsägarens ansvar möts. Du som fastighetsägare bekostar sedan VA-servis från förbindelsepunkten in till huset. VA-servis kallas den ledning som går mellan huvudledningen och din fastighet.

Efter att en förbindelsepunkt är upprättad skickas en faktura enligt beloppet på förhandsbeskedet. När fakturan är betald får fastigheten anslutas vid förbindelsepunkten. 

Besiktning

Förbindelsepunkten ska besiktigas av kommunens personal och kontrollplanen för VA-anslutning ska följas. Information om detta ges vid byggsamråd. Efter godkänd besiktning ska vattenmätaren sättas upp.

Byggvatten och vattenmätare

Byggvatten är en tillfällig anslutning till kommunens ledningsnät och ingår i anläggningsavgiften för villor. Inget vatten får nyttjas innan vattenmätaren är på plats och ansvaret för att boka tid för uppsättning och för att vattenmätarplatsen är byggd enligt våra anvisningar ligger på dig som fastighetsägare.

Publicerad av: Marks kommun