Avgifter för Kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad den 4 januari 2021

Din avgift för vatten- och avlopp (VA) består av olika delar. På den här sidan hittar du information om vilka de är och vad de kostar, samt vilka avgifter som tas ut för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar en fast grundavgift, samt en rörlig del som täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening.

Det du betalar speglar med andra ord storleken på din fastighet och din vattenförbrukning.

Fast avgift 2021

Den fasta brukningsavgiften består av en avgift per fastighet och en avgift per lägenhet. Exempelvis så räknas en enfamiljsvilla som en lägenhet.

  • Den fasta grundavgiften är 3 076,25 kr/fastighet och år.
  • Lägenhetsavgiften för villor och hyreslägenheter är 810 kr/lägenhet och år.
  • För industrier, affärer med mera räknas den totala våningsytan (enligt bygglovshandlingarna) om till jämförbara lägenheter genom att våningsytan divideras med 150 kvadratmeter. Lägenhetsavgiften för verksamheter är 506 kr (exkl. moms)/ekvivalent lägenhet och år.

Rörlig avgift 2021

Den rörliga brukningsavgiften baseras på din vattenförbrukning samt på hur mycket dagvatten som omhändertas för din fastighet.

  • För vattenkonsumtion i Marks kommun betalar du 38,15 kr/m³ levererat vatten.
  • Dagvattenavgift delas upp i två delar som tillsammans blir 63,20 kr per 100 m² tomtyta:
  • Dagvatten gata: Avledning av dagvatten ifrån gator kostar 18,96 kr/100 m² tomtyta.
  • Dagvatten fastighet: Avledning av dagvatten ifrån fastighet kostar 44,24 kr/100 m² tomtyta.

Avgifter för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Hur mycket just du får betala beror på antalet ledningar som kopplas in, hur stor fastigheten är, hur många hus (så kallade lägenheter) som byggs samt ifall det handlar om bostadshus eller industri. 

Tillkommande lägenhet, lägenhetsavgift/bostadsenhet

Bygger du ett Attefallshus eller gör andra ändringar i antalet bostäder på din fastighet är du skyldig att anmäla det. Fastighetsägaren ska också betala en avgift för den tillkommande lägenheten/bostadsenheten. Det beror på att det sker en förändring av VA-förhållandet.

Avgiften baseras på den nytta fastigheten har av ledningsnätet. Om du till exempel bygger om din källare till en lägenhet räknas din villa som två lägenheter vilket gör att du behöver betala en avgift.

Avgiften enligt 2021 års VA-taxa, är 69 687.50 kronor inklusive moms för fastigheter inom alla verksamhetsområden.

Mer information står i Marks kommuns ABVA och VA-taxa.

Mer information om kommunalt vatten och avlopp  

VA-avgifterna i sin helhet kan du läsa i filen "VA-taxa 2021" under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun