Ordlista

Senast uppdaterad den 20 september 2021

Här är en liten ordlista för olika begrepp och termer som kan förekomma i informationen om överföringsprojektet.

ABVA = kommunens föreskrifter för VA-abonnenter, gäller både inom verksamhetsområde och för avtalskunder.

Avtalskund = anslutning av abonnent utanför verksamhetsområde. LAV gäller inte, därför upprättas separat avtal. Anslutningspunkten blir vid verksamhetsområdets gräns, alternativt ledningsområdets gräns. Abonnenten ordnar själv de servitut och tillstånd för att dra fram ledning till angiven förbindelsepunkt.

Dagvatten = Regnvatten och dräneringsvatten från stuprör, dräneringsledningar, med mera.
Gemensamhetsanläggning = de boende bekostar och bygger ett eget ledningsnät som antingen kopplas till en egen avloppsanläggning eller till kommunalt va via en gemensam förbindelsepunkt.
LAV = Lagen om allmänna vattentjänster.

Servisledning = Den ledning som förbinder den kommunala huvudledningen med husets ledningssystem. 

Spillvatten = Vatten från husets avloppsledningar, det vill säga från bad, disk, toalett och liknande.
Verksamhetsområde för va = Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster finns tillgängliga, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Återströmningsskydd = Förhindrar att vatten från en fastighet rinner tillbaka till den kommunala vattenledningen utanför fastigheten. Detta är viktigt eftersom vattnet som rinner tillbaka kan innehålla föroreningar, som då sprids i vattenledningsnätet.


ÖFL = överföringsledning (i detta fall) mellan Skene och Hägnen (Ubbhult).

Publicerad av: Marks kommun