Redovisning och rapporter

Senast uppdaterad den 31 mars 2023

VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad och en egen årsredovisning görs enligt vattentjänstlagen. Verksamheten redovisas även årligen i en miljörapport eftersom den räknas som miljöfarlig.

Ekonomisk redovisning

VA-verksamheten i Mark är helt avgiftsfinansierad. Alla kommunens anläggningar för vatten och avlopp ska alltså bekostas av taxan, både byggande, underhåll och drift. Eftersom Mark är en vidsträckt kommun med många småorter blir kostnaderna per person högre än i en tätbefolkad storstad.

VA-verksamheten gör en egen årsredovisning enligt vattentjänstlagen. Redovisningen vänder sig till interna och externa intressenter som leverantörer, andra offentliga myndigheter och kommuninvånare.

Miljörapporter

Verksamheten på de kommunala avloppsverken, räknas som miljöfarlig och måste därför redovisas varje år i en miljörapport.

Där beskrivs vilka mängder som hanterats, vilka provtagningar som utförts, samt vilka åtgärder som vidtagits under året. Det är miljönämnden som är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar kommunerna. Naturvårdsverket är den statliga myndighet som kontrollerar avfallshanteringen i landet. 

Publicerad av: Marks kommun