Vattenkvalitet

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018

Det kommunala vattnet i Mark tas helt och hållet från grundvatten. Grundvatten har en god kvalitet eftersom marken filtrerar bort en del av föroreningarna och neutraliserar det sura nedfallet.

I kommunens vattenverk renas vattnet bland annat med UV-ljus som desinficerar vattnet. För att säkerställa att dricksvattnet som når konsumenterna är av bra kvalitet tas regelbundna kontrollprover på vattnet.

Kontroll

Teknik- och serviceförvaltningens sektor VA och Avfall ansvarar för att det kommunala dricksvattnet håller en god kvalitet. För att kontrollera kvaliteten tas regelbundet vattenprover både på vattenverken, på ledningsnätet och vid vattentäkterna.

Provtagning

Vattenproverna skickas i kylväska direkt till ett ackrediterat laboratorium i Linköping (Alcontrol). Proverna analyseras med avseende på flera olika parametrar, bland annat bakterier, jäst, mögel, järn och mangan. Laboratoriet bedömer om vattnet är tjänligt att dricka.

Förändrad vattenkvalitet

Vattenkvaliteten kan försämras i ledningsnätet, särskilt om vattenomsättningen är låg. Vattnet kan till exempel bli missfärgat på grund av att svarta manganpartiklar, som under årens lopp fastnat på ledningsväggarna, lossnar vid en häftig ändring av vattenflödet. För att komma tillrätta med problemet luft- och vattenspolas ledningsnätet regelbundet.

Hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner. Ju fler joner vattnet innehåller desto hårdare är det. En nackdel med hårt

vatten är att det lämnar kalkavlagringar i bland annat värmepannor och
rörsystem när det värms upp. Hårdheten har även betydelse vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens
rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

pH-värde

pH-skalan har införts för att enkelt kunna ange hur sur eller basisk en lösning är. Vanligen anger man endast värden mellan 0 och 14. Lågt pH kan orsaka korrosionsskador i ledningar. pH på dricksvatten ska ligga mellan 7,5 och 9,0.

Publicerad av: Marks kommun