Överföringsprojektet Skene-Ubbhult

Senast uppdaterad den 2 februari 2022

Arbetet med överföringsledningar för vatten och avlopp pågår sedan i februari 2017 mellan Sätila och Ubbhult. Mer information om projektet och vilka områden som kommer att anslutas till ledningarna finner du här.

Under sex år grävs sammanlagt tre mil nya ledningar för vatten och avlopp ner i marken från Skene till Ubbhult. Byggstart var 2013 och  år 2020 beräknas hela projektet vara klart. Budgeten för hela projektet är på 185 miljoner kronor.

Det är det största överföringsprojektet kring vatten och avlopp som genomförts i Marks kommun. Sammanlagt tre mil nya ledningar på sträckan Skene-Hajomskrysset-Hyssna-Sätila-Sjödal-Ubbhult/Hägnen ska ner i marken. När detta är klart fortsätter arbetet med att ansluta så många som möjligt av byar och områden längs sträckan.  

OBS! I menyn hittar du mer information om de olika delområdena, anslutning med avtal samt en ordlista.

Startade 2013

2013 lades ledningarna ner på sträckan Skene – Hyssna och hösten 2016 tecknades avtal med Skanska som utför entreprenadarbetena på de återstående etapperna. Under fem år 2017 – 2021 kommer Marks kommun och Skanska att ha ett partneringsamarbete vilket innebär att de båda parterna gemensamt kommer överens om budget och tidplan och tar fram alla handlingar. Arbetet med projektering, utredningar, upphandlingar och inköp utförs också i samarbete, vilket förbättrar kvaliteten, ekonomin och arbetstakten. 

Bygga ut lokalt

Om arbetet flyter på som beräknat kommer vi inte bara bygga de långa överföringsledningarna utan även bygga ut lokala ledningsnätet i flera mindre tätorter, byar och sommarstugeområden.

Livslängden för de nya plaströren som grävs ner är cirka 100 år. Rören för vatten har en kapacitet på cirka 30 liter per sekund och rören för avlopp har en kapacitet på cirka 70 liter per sekund.

Budgeten för hela projektet är på 186 miljoner kronor.

Klicka på kartan nedan för en bättre och större bild.

Karta miniatyr

Etapp1.1-1.2 (se karta ovan)

Omfattning: Nya överföringsledningar för vatten och spillvatten (avlopp) mellan Skene skog och Hyssna samt avloppspumpstation i Hyssna.
Ledningslängd: 6,7 km
Byggtid: Ledningar byggdes 2013. Vattenledningen togs i drift 2014. Hyssna avloppspumpstation byggs 2018 och spillvattenledningen tas i drift i början av 2019. 

Etapp 1.3 (se karta)

Omfattning: Nya överföringsledningar för vatten och spillvatten (avlopp) mellan Hyssna och Sätila samt avloppspumpstationer i Almered och Blåsås.

Samordning med ny gång- och cykelväg som byggs från Sätila till Sjölyckan. Förhoppningen är att på sikt knyta samman Hyssna och Sätila med en säker gång- och cykelväg.

Ledningslängd: 7,25 km
Byggtid: Byggstart februari 2019. Driftsättning 2020 av ledningar och cykelväg.

Etapp 1.4-1.7

Omfattning: Nya överföringsledningar för vatten och spillvatten (avlopp) mellan Sätila och Hägnen, avloppspumpstationer i Sätila, Ryda, Ubbhult och Hägnen samt tryckstegringar för dricksvatten i Torpet och Sjödal. Parallella mindre ledningar läggs längs de sträckor där det finns bostäder, vilket ger möjlighet till VA-anslutning.
Ledningslängd: 13 km
Byggtid: Ledningar samt pumpstationer och tryckstegringar mellan Sätila och Ubbhult byggs 2017. Ledningar mellan Ubbhult och Hägnen samt pumpstationer byggs 2017 - 2018. Inkoppling av ledningarna kommer ske till Sätila vattenverk och reningsverk i väntan på att sträckan till Hyssna ska bli klar. Inkoppling sker under februari – mars 2019.

Varför ett överföringsprojekt?

Kommunen har kartlagt situationen för vatten- och avloppsnätet i nordvästra Mark samt behovet av nybyggnationer. Med det som grund och för att kunna möta rådande lagstiftning och miljökrav bedömer vi det nödvändigt med en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i nordvästra Mark. Det innebär att allt avloppsvatten från nordvästra Mark leds till Skene reningsverk och att vattenförsörjningen kommer ske från centralorten samt från Sätila vattenverk.

De lokala anläggningar som finns kommer att läggas ner eller byggas om. De har idag otillräcklig kapacitet och är i behov av omfattande renoveringar. Vi ser också ett stort intresse av att utveckla dessa områden för ny bebyggelse. Det har hittills saknats förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar för vatten och avlopp. Nu blir det möjligt för många fler.

Vatten- och avloppsförsörjningsplan

Kommunfullmäktige antog 2009 en vatten- och avloppsförsörjningsplan som är en viktig pusselbit för den framtida utvecklingen. Den har reviderats och fastställdes 2018. Den utgör prioriteringsordning för framtida utbyggnad av kommunala vatten- och avloppssystem i befintlig och ny bebyggelse.

Det innebär att det för åretruntboende successivt blir möjligt med ökade byggrätter och standardhöjningar i omvandlingsområden. Samtidigt kan nybyggnation ske i en större omfattning i de områden där befintlig vatten- och avloppskapacitet idag är begränsad.

Vem blir ansluten?

Flera av de mindre tätorter, byar och sommarstugeområden som ligger i Nordvästra Mark kommer att anslutas som verksamhetsområde (se ordförklaring), dvs kommunen bygger lokala ledningsnät för dricksvatten och spillavlopp med förbindelsepunkt till varje fastighet. Se under rubriken ”Områden” vad som gäller för respektive område.

Även utanför samlad bebyggelse kan det vara möjligt att bli ansluten. Ingen anslutning får göras till de stora överföringsledningarna utan det är till parallella mindre ledningar eller direkt till en pumpstation eller tryckstegringsstation. Se mer information under ”Anslutning med avtal”.

Fiberföreningar

Det är viktigt att fiberföreningar och andra intressenter som vill samförlägga kontaktar kommunen i god tid innan byggstart (projektering). Sedan är det försent att genomföra samförläggning. Du kan se på respektive etapp när bygget där startar. Kostnaden för att samförlägga varierar beroende på om va-verksamheten lägger egen fiber på sträckan eller inte. Läggs egen fiber blir föreningens kostnad lägre.

Frågor?

Om du har frågor om överföringsprojektet ska du kontakta förvaltningschef för Teknik- och serviceförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun