Almered och Bolg

Senast uppdaterad den 28 april 2022

I Almered och Bolg finns idag ett beslutat verksamhetsområde som vann laga kraft den 16 december 2021. Verksamhetsområdes gränserna är markerade med blått området i kartan nedan.

                    

Tidsplan:

  • Entreprenadstarten för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningarna i Almered och Bolg planeras till hösten 2022.
  • För hoppningen är att kunna erbjuda anslutning till den kommunala Va-anläggningen sista kvartalet 2023.
  • Observera att tidsplanen är preliminär och kommer justeras vid behov.

 

Bra att veta:

  • Inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten (avlopp) uppstår avgiftsskyldighet.
  • Avgifter för fastigheter inom verksamhetsområde tas ut enligt gällande VA-taxa vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt, de vill säga när ledningsnätet är färdigt och taget i drift.
  • Ny bebyggelse i anslutning till befintligt verksamhetsområde kan komma att omfattas av det kommunala verksamhetsområdet.
  • Innan det kommunala va-nätet är utbyggt kan det vara lämpligt att avvakta med att söka bygglov för nybyggnation. För vidare information, kontakta kommunens byggenhet.
  • Fastigheter utanför verksamhetsområde har möjligheten att ansluta till den allmänna anläggningen genom att bli avtalskund, se ordlistan.

Publicerad av: Marks kommun