Hägnen

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Hägnen

Karta Hägnen

I Hägnen finns inga kommunala vatten- eller avloppsanläggningar idag. Inom detaljplan har beslutats att kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten kommer att upprättas.

Entreprenaden startade hösten 2018 och färdigställs i november 2019 med trolig anslutning i början av 2020.

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten innebär att anslutning till avloppet blir obligatorisk, och miljönämnden kan då förelägga om anslutning. Dagvatten får inte anslutas till avloppet.


Eventuell ny bebyggelse i anslutning till området kommer också att omfattas av verksamhetsområdet.
Anslutningsavgiften för fastigheter inom verksamhetsområde är enligt gällande VA-taxa vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt, dvs när ledningsnätet är utbyggt och driftsatt.
Fastigheter utanför verksamhetsområde kan anslutas som avtalskund, se ordlistan.

 

Publicerad av: Marks kommun