Hajom

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Hajom

Karta Hajom


I Hajom finns ett kommunalt vattenverk och en kommunal markbädd för avloppsvatten. Skolan och ett fåtal bostäder är anslutna till dessa.
I en förstudie utförd 2017 föreslås att kommunens verksamhetsområde utökas enligt det blå området i kartan. Utbyggnaden är planerad till 2020. Tidplanen kan påverkas av markåtkomst, miljötillstånd, tillstånd från Trafikverket mm. Gränserna kan komma att ändras i detaljprojekteringen.
Kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten innebär att anslutning till avloppet blir obligatorisk, och miljönämnden kan då förelägga om anslutning. Om det finns en ny enskild avloppsanläggning kan den antingen lösas in eller så kan fastighetsägaren begära en längre tidsfrist för anslutning hos miljökontoret.
Eventuell ny bebyggelse i anslutning kommer också att omfattas av verksamhetsområdet.
Innan det kommunala va-nätet är utbyggt är det lämpligt att avvakta med att söka bygglov för nybyggnation. För vidare information, kontakta kommunens byggenhet.
Anslutningsavgiften för fastigheter inom verksamhetsområde är enligt gällande VA-taxa vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt, dvs när ledningsnätet är utbyggt och driftsatt.
Fastigheter utanför verksamhetsområde kan anslutas som avtalskund, se ordlistan.

Publicerad av: Marks kommun