Öresjö

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Öresjö (Sjödal, Ubbhult)

Karta Norra Sjödal

I Öresjö finns inga kommunala vatten- eller avloppsanläggningar idag. Överföringsledningar utan möjlighet till anslutning har anlagts igenom området och beräknas driftsättas under 2019.
Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten kommer att upprättas enligt kartbild. Utbyggnad och anslutning är planerad till våren 2019. Entreprenaden startade i januari 2019.
Kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten innebär att anslutning till avloppet blir obligatorisk, och miljönämnden kan då förelägga om anslutning. Om det finns en ny enskild avloppsanläggning kan den antingen lösas in eller så kan fastighetsägaren begära en längre tidsfrist för anslutning hos miljökontoret.
Eventuell ny bebyggelse i anslutning kommer också att omfattas av verksamhetsområdet.
Innan det kommunala va-nätet är utbyggt är det lämpligt att avvakta med att söka bygglov för nybyggnation. För vidare information, kontakta kommunens byggenhet.
Anslutningsavgiften för fastigheter inom verksamhetsområde är enligt gällande VA-taxa vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt, dvs när ledningsnätet är utbyggt och driftsatt.
Fastigheter utanför verksamhetsområde kan anslutas som avtalskund, se ordlistan.

Publicerad av: Marks kommun