Sjödal

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Sjödal

Karta Södra Sjödal

I Sjödal finns inga kommunala vatten- eller avloppsanläggningar idag. Inom fastställd detaljplan har beslutats att kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och fastighetsdagvatten kommer att upprättas.

Entreprenaden startade våren 2018 och färdigställs i februari 2019 med anslutning till sommaren.

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten innebär att anslutning till avloppet blir obligatorisk, och miljönämnden kan då förelägga om anslutning. Verksamhetsområde för fastighetsdagvatten innebär att anslutning är obligatorisk om inte fastighetsägaren kan visa att dagvatten från dränering av stuprör kan tas om hand inom fastigheten.


Eventuell ny bebyggelse i anslutning till området kommer också att omfattas av verksamhetsområdet.
Anslutningsavgiften för fastigheter inom verksamhetsområde är enligt gällande VA-taxa vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt, dvs när ledningsnätet är utbyggt och driftsatt.
Fastigheter utanför verksamhetsområde kan anslutas som avtalskund, se ordlistan.

Publicerad av: Marks kommun