Anslutning med avtal

Senast uppdaterad den 4 november 2016

En av de stora vinsterna är att vi nu har möjlighet att koppla in många av de fastigheter som idag har enskilt avlopp. Det kommer att innebära en väsentligt minskad belastning av näringsämnen på mark och vatten.

Istället samlar vi detta till vårt reningsverk i Skene som har stor kapacitet och effektivitet. 

Innanför och utanför Verksamhetsområde

Enligt VA-lagen ska kommunen upprätta verksamhetsområden där det finns behov av va-tjänster och det är ett större sammanhang. Gränsen för vad som är ett större sammanhang är inte helt tydlig men det brukar röra sig om en samling av 15 – 20 hus. Behovet kan vara miljömässigt eller hälsomässigt.

Inom verksamhetsområde gäller automatiskt VA-lagen och därmed även VA-taxan och kommunens allmänna bestämmelser för VA-anläggningen (ABVA).

Utanför verksamhetsområde är kommunen inte skyldig att ansluta en fastighet. VA-lagen gäller inte utan fastigheten blir i stället ansluten via avtal med kommunen.

Vad gäller för abonnenter utanför verksamhetsområde?

Mellan fastighetsägaren och Marks kommun tecknas ett avtal, vilket bland annat fastställer att beslutad va-taxa samt allmänna bestämmelser (ABVA) ska gälla.
Fastigheten får en förbindelsepunkt vid verksamhetsområdets gräns eller i direkt anslutning till överföringsledningen.
Ledningsdragning fram till förbindelsepunkten, servitut över annans mark etc bekostas av fastighetsägaren.
Flera fastigheter kan gå samman med gemensam förbindelsepunkt. Gemensamhetsanläggning måste då bildas för dessa (bekostas av fastigheterna och utförs av lantmäteriet).

Anslutningsavgift är enligt gällande taxa vid den tidpunkt då förbindelsepunkten meddelas.
Brukningsavgift är enligt taxa, vilken revideras årligen.
Anslutning av spillvatten (avlopp från wc, bad, tvätt etc) är prioriterat.

Möjligheten att ansluta sig till dricksvattnet kommer inte erbjudas överallt, eftersom långa ledningar innebär en risk att vattenkvaliteten försämras.
Vattenmätare monteras på dricksvattnet (det egna eller det kommunala), även om dricksvatten inte ansluts. Kommunen mäter då dricksvattnet för att veta vilken mängd spillvatten som ska debiteras. Alternativet är schablondebitering på 200 m3/år men för de flesta hushåll är detta för mycket. Vattenmätaren är kommunens egendom.


För anslutning krävs ibland en pump kallad LTA-pump (LättTryckAvlopp). Denna köps in, ägs och underhålls av fastighetsägaren.
Avtalet kan sägas upp av endera parten (till skillnad från ett verksamhetsområde, som gäller ”för all framtid”). Kommunen får säga upp avtalet om fastighetsägaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet eller om förutsättningarna ändras.

Kan man bli tvångsansluten?

Spillvatten (wc, bad, tvätt etc): Det är miljökontoret som avgör om din enskilda avloppsanläggning är godkänd att använda eller inte. Om anläggningen blir utdömd och det finns ett kommunalt alternativ kan miljökontoret neka tillstånd till en ny enskild anläggning. Detta gäller framför allt i närheten av ett känsligt natur- eller vattenområde eller om det finns risk att dricksvatten påverkas.
Dricksvatten: Anslutning till dricksvatten (där sådan kan erbjudas) är alltid frivillig utanför verksamhetsområde.

Hur går anslutningsprocessen till?

När överföringsledningarna läggs ner i marken är det praktiskt att samtidigt lägga ner lokala ledningar med anslutningspunkter till alla fastigheter som kan komma att anslutas inom de närmaste åren. Därför tar vi gärna emot intresseanmälningar (ej bindande) innan vi startar respektive etapp.
Den faktiska anslutningen sker inte förrän hela den aktuella etappen är slutbesiktigad och driftsatt.
Alla nya kunder måste skicka in en ifylld blankett ”Ansökan om anslutning till allmänna VA-anläggningen” som under rubriken Anslutning VA.
När ansökan kommit in kontrolleras om anslutning är möjlig och lämplig förbindelsepunkt stäms av med fastighetsägaren.
Förbindelsepunkten meddelas fastighetsägaren skriftligt och anslutningsavgiften betalas. Först därefter får inkoppling ske.
Inkopplingen besiktas innan anslutningen får tas i bruk.

Kostnad

Anslutning sker enligt gällande taxa vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt.

Fastighetsägaren står för alla kostnader fram till förbindelsepunkten. Om kommunens ledning går vid sidan av en väg och fastigheten ligger på andra sidan vägen, är det fastighetsägaren som bygger ledningen under vägen, samt ordnar alla tillstånd och betalar eventuella ersättningar. Krävs pumpning står fastighetsägaren för pumpen.

Publicerad av: Marks kommun