Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Frågor och svar sjöledning i Lygnern

Senast uppdaterad den 26 februari 2021

Marks kommun har i och med att överföringsledningen mellan Skene och Hägnen (nordvästra Mark) är i drift, möjliggjort att ansluta utbyggnadsområden till det kommunala VA-ledningsnätet.
Att ansluta Flohult och Dyrenäs är en viktigt del i kommunens vatten- och avloppsförsörjningsplan för att förbättra statusen på Lygnern och kunna stänga ner äldre anläggningar, så som lokala reningsverk.

Här följer frågor och svar kring arbetet med att förlägga sjöledning i Lygnern.

Varför väljer Marks kommun att bygga ut VA-ledningar till Flohult och Dyrenäs? 

I kommunens VA-plan där Flohult och Dyrenäs pekas ut som utbyggnadsområden för kommunalt VA enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) §6, ska utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ske för befintliga och framtida fastigheter. Dessa ledningar ansluts till överföringsledningen i Blåsås, Sätila där spillvatten och vattenförsörjning sker till och från tätorten. 

Hur lång är sträckan? 

Totalt blir sträckan med sjöledningar ca 5,2 km lång. 

Kommer de att synas? 

Nej, de planeras att förläggas på sjöbotten. 

Hur kommer ledningen påverka den aktiva båttrafiken på sjön? 

Det kommer inte att påverka jämför med läget idag. Kommunen kommer dock att ansöka hos länsstyrelsen om ankringsförbud längs ledningssträckan i sjön och göra detta tydligt för allmänheten.  

Vad är anledningen till sjöledningar, kan man inte förlägga i mark? 

Förläggningskostnaderna för sjöledning är mycket rimligare jämfört med alternativet och påverkan på naturmiljön på land är mycket mindre. Kommunen anser att en landförlagd ledning gör ett större avtryck i naturmiljön kring Lygnern. Schaktning och sprängning kommer då att ske inom strandskyddsområde, i skogs- och ängsmark samt i blockterräng (berg och större natursten). 

Inga träd kan då heller återplanteras över ledningssträckan eftersom rotsystem kan växa in i och förstöra ledningen. Detta påverkar då skogsägarna och deras brukningsrätt, vilket vill undvikas när alternativet med sjöledning finns. 

Kommunen pratar om att ansluta ledningarna till Sätila, varför inte ansluta t. ex. Dyrenäs till Fotskäl? 

Det kommer att innebära en markförlagd ledningssträcka på ca 5 km som kommer att schaktas och kräva sprängning. Kommunen anser att påverkan på naturmiljön blir för stor. Dessutom är ledningsnätet och reningsverket inte dimensionerat för att ge dricksvatten eller ta emot avloppsvatten från Dyrenäs. 

Kommer sjöledningen att läcka ut avloppsvatten i Lygnern? 

Kommunen jobbar för att få ett system där ledningarnas livslängd är 100 år och tittar på lösningar som kan upptäcka eventuella läckage i tid. 

Hur ofta räknar kommunen med läckage som når Lygnern? 

Vid normaldrift kommer inget läckage att ske. 

Vid kortare driftavbrott kommer magasin med reservkapacitet som är placerade vid pumpstationerna kunna ta hand om avloppsvatten upp till två dygn. Dessa töms regelbundet av slamsugningsbil innan de blir fulla tills att normal drift påbörjas igen. 

Vet kommunen hur driftstopp ska hanteras? 

Kommunen har sedan länge en väl fungerande beredskapsplan i krissituationer. Denna plan ses över i och med en förläggning av sjöledning och kommer att kompletteras där det är nödvändigt. 

Hur går kommunen vidare? 

Marks kommun jobbar vidare och kommer att skicka in sin redogörelse till länsstyrelsen till våren 2021. 

Det kommer sen att tas ett politiskt beslut om kommunen ska gå vidare i processen och kommer senare att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet 

Mark- och miljödomstolen kommer slutligen besluta om tillstånd för verksamheten kan ges samt eventuella villkor för verksamheten. 

 

Under våren 2021 kommer Marks kommun bjuda in till digitala informationsträffar för boende i området.

 

Kontaktperson:

Viktor Larsson

Projektledare Gata, Teknik- och serviceförvaltningen

Telefon direkt: 0320-21 71 70

E-post: viktor.larsson2@mark.se

 

Publicerad av: Marks kommun