Samråd för nytt miljötillstånd för Skene avloppsreningsverk

Senast uppdaterad den 11 juli 2023

Avgränsningssamråd för Skene avloppsreningsverk, Marks kommun.
Marks kommun avser att söka nytt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för Skene avloppsreningsverk, omfattande behandling av avloppsvatten motsvarande en årsmedelbelastning om 25 000 pe (personekvivalenter).

Nuvarande tillstånd är från 1994 och behöver förnyas pga planerad ombyggnad och renovering. Ett samrådsunderlag har tagits fram och där framgår bl.a. den planerade verksamhetens omfattning, utformning, lokalisering, förutsedd miljöpåverkan samt innehållet hos den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram för tillståndsansökan.

Inbjudan till samråd

Marks kommun inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap miljöbalken där allmänheten och särskilt berörda har möjlighet att framföra synpunkter.
Samrådsunderlaget finns  i bifogat dokument nedan samt i kommunhuset i Kinna och på Skene bibliotek. Frågor om samrådsunderlaget kan ställas till karin.ahlgren@mark.se.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast 23 november

Synpunkterna kan lämnas på mejl till tsn@mark.se, eller per brev till Marks kommun, TSN, 511 80 Kinna (märk med ärendenummer TSN 2022-566).
Alla inkomna synpunkter behandlas och bifogas tillståndsansökan.

För ytterligare information kontakta teknik- och serviceförvaltningen på telefon 0320 21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun