Ny fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst

Senast uppdaterad den 21 december 2023

Utifrån översiktsplanens förslag att ta fram fem fördjupade översiktsplaner har vi nu antagit en ny fördjupning för Marks Nordvästra del.

Nu har vi antagit den fördjupade översiktsplan för Mark Nordväst!

Klicka här för att se förslaget.

Förslaget presenteras i det digitala kartberättelseverktyget Story map. Under dokument nedan finns en arkivversion.

 

Är du inte nöjd med hur vi tagit fram planen?

Då kan du överklaga, läs mer nedan om vad, vem och hur. Kommunen tillkännagav protokollet på kommunens anslagstavla den 20 december 2023. Protokollet hittar du under dokument nedan.

 

Vad kan överklagas?

Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tillkännagivandet måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden.

Vem får överklaga? 

Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är bosatt i kommunen men som inte är folkbokförd där. 

Hur överklagar man?

Ett överklagande ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten. Om överklagandet istället har inkommit till kommunen ska kommunen skicka ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Om den som överklagar får rätt ska beslutet i sin helhet upphävas. Det innebär att ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen kan behöva göras om. Är den som klagar missnöjd med förvaltningsrättens beslut kan denne överklaga till högre instans, först kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen. Om förvaltningsrätten eller kammarrätten upphäver ett antagande av översiktsplanen får domstolens beslut överklagas av kommunen och av dess medlemmar. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten och vid överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är ett viktigt strategiskt dokument som beskriver inriktningen för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i nordvästra Mark. FÖP:en ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och andra aktörer. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa gemensamma spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i nordvästra Mark.

Planen är inte juridiskt bindande, vilket innebär att den inte kan ses som en definitiv framtid utan som vägledning. Förslagen i denna plan kräver vidare utredning och/eller handläggning enligt plan- och bygglagen. 

Publicerad av: Marks kommun