Bidrag

Senast uppdaterad den 5 juni 2020

Som gymnasieelev kan du ha rätt till olika kommunala bidrag för att kunna genomföra din utbildning, exempelvis busskort och inackorderingstillägg. Du får också ekonomiskt stöd från CSN.

Elever på gymnasieskolan har rätt till ett busskort om de har längre än sex kilometer mellan folkbokföringsadress och skolan. Elever på Marks Gymnasieskola får sitt busskort första skoldagen på höstterminen.

Elever som går gymnasieskola i annan kommun eller friskola och inte får sitt kort via den skolan, ansöker om busskort hos barn- och utbildningsförvaltningen. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan. 

Studiebidrag från CSN

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSN:s hemsida. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Skolkort

Elever på gymnasieskolan har rätt till elevkort om de har mer än sex kilometer mellan folkbokföringsadressen och skolan.

Följande gäller:

  • Student på Marks Gymnasieskola eller någon av Borås kommunala gymnasieskolor, kortet utdelas på respektive skola under första skoldagen.
  • Student på annan gymnasieskola ansöker om skolkort för resor hos barn- och utbildningsförvaltningen. Blanketten för ansökan finns nedan under  Dokument.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas av ungdomar under 20 år, folkbokförda i kommunen som studerar vid kommunala eller landstingsägda skolor på annan ort. Ett av villkoren är att du har minst 40 kilometer mellan folkbokföringsadress och skola eller minst två timmars daglig res- och väntetid per dag.

Observera att alla utbildningar inte berättigar till inackorderingstillägg. För mer information se CSN:s hemsida. 
Bidraget kan sökas till och med vårterminen det år man fyller 20 år. En förutsättning är att studierna bedrivs på heltid och är studiehjälps-berättigade.

Bidraget utbetalas med 1/30 av aktuellt basprisbelopp.

Ansökningsblanketter

Blanketter för ansökan om elevresor och inackorderingstillägg hittar du under Dokument nedan. 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola