Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Senast uppdaterad den 23 november 2023

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med kommunen. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

Nationella minoriteter

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Sveriges fem nationella minoriteter har stärkta rättigheter och möjligheter genom lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft den 1 januari 2010. Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare.

Språkrådet har gett ut en informationstext ”Din rätt att använda nationella minoritetsspråk”. Under följande länkar finns texten översatt till våra nationella minoritetsspråk:

Lagstiftningen anger ett antal rättigheter för dem som tillhör en nationell minoritet. De viktigaste rättigheterna är delaktighet, möjligheten att få använda sitt språk och rätten till kultur. Lagen innehåller dels ett grundskydd som gäller för samtliga nationella minoriteter, dels ett förstärkt skydd som gäller i förvaltningsområdena.

Grundskydd som gäller samtliga nationella minoriteter innebär att regioner ska:

  • Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter.
  • Ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete.
  • Ha en dialog med de nationella minoriteterna för att ta del av minoriteternas synpunkter och behov. Särskilt viktigt är det att lyssna på barn och ungdomar.
  • Skydda och främja de nationella minoritetsspråken och deras kulturer. Särskilt viktigt är barns rätt till sitt språk och sin kultur.

Detta gäller för dig i Marks kommun

Marks kommun ingår inte i något förvaltningsområde men du har vissa särskilda rättigheter om det finns språkkunnig personal i kommunen.

Du som har ett ärende hos kommunen har rätt att använda något av minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska vid muntliga och skriftliga kontakter. Detta gäller under förutsättning att ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket.

Om kommunen har tillgång till personal som kan finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, ska kommunen på din begäran erbjuda äldreomsorg helt eller i väsentlig del av personal som talar ditt språk. Marks kommun arbetar för att det finns tillgång till personal med kunskaper i de nationella språken där detta behövs inom äldreomsorgen.

Marks kommun har antagit riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i kommunen

Sametinget och länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har regeringens uppdrag att följa upp minoritetspolitikens utveckling och tillämpningen av lagen om nationella minoriteter.

Minoritet.se

Minoritet.se är en webbplats för de nationella minoriteterna Webbplatsen sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. 

www.minoritet.se

Sveriges kommuner och Region, SKR

Gå till SKR:s webbplats

Sveriges Riksdag

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Gå till Sveriges Riksdags webbplats

Publicerad av: Marks kommun