Björketorp, Björketorps förskola

Senast uppdaterad den 28 september 2022

Björketorps förskola ligger mitt i byn med närhet till naturen. På förskolan arbetar vi efter värdeorden trygghet, glädje, relationer, respekt, inflytande och kunskap.

Vår mission och vision

Mission: En förskola med fokus på barnens bästa

Vision: En demokratisk mötesplats där barn är delaktiga och får inflytande, där lärandet sker i relationer.

Björketorps förskola genomsyras av en meningsfull utbildning där omsorg, glädje och lärande går hand i hand, samt att vi ger en mångfald av möjligheter till att leka, utforska och uppleva tillsammans. Vi har en genomtänkt rik estetisk lärmiljö med olika mötesplatser, där var och en kan hitta sitt eget uttrycksätt och som ständigt är i utveckling efter barnens behov. Gruppen ses som en styrka och lärandet sker i relationer, med varandra, miljön och materialet. Vi tror på det kompetenta barnet och att lärandet sker på ett lustfyllt sätt. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och funderingar, och stärker deras tillit till sin egen förmåga. 

Vår verksamhet

Förskolan består av fyra avdelningar, Pyret 1–2 år, Polarn 3 år, Filuren Blå 4 år och Filuren Röd 5 år. Avdelningarnas miljöer är anpassade för varje barns ålder. För att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade arbetar vi under dagen i mindre grupper. Vi vill att de ska bli trygga i sig själva, med oss och i gruppen samt utvecklas till självständiga individer. Utbildningen bedrivs i både inne- och utemiljöer.

Förskolans mål och inriktning

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt med förskolans läroplan Lpfö18 samt vårt övergripande mål: ”Berätta för mig! Hur håller vi språket levande” som utgångspunkt: 

  • Alla är olika och unika och behöver olika sätt att förstå och kunna uttrycka sig på. Vi låter barnen få möta och interagera med olika estetiska uttrycksätt, bland annat bild, musik, drama eller dans, för att berikas med många olika sätt att förmedla sig på det vill säga, hundraspråklighet.
  • Att lyssna in barnen och fånga deras intressen och tankar för att sedan kunna arbeta på ett projektinriktat sätt där barnen får vara del i sina egna lärprocesser, där det finns närvarande och utmanande pedagoger.
  • Vi arbetar med Bildstöd och TAKK som ett naturligt inslag i vår utbildning och undervisning.
  • Vi arbetar med utmanade och stimulerande språkmaterial och aktiviteter för att barnen ska utveckla sin språk-, läs och skrivutveckling.  Detta för att kunna ge barnen förutsättningar för att vara delaktiga i samhället, förstå andra och göra sina röster hörda.  
  • Vi arbetar med barns delaktighet och att skapa demokratiska mötesplatser. Tillgängliga lärmiljöer som är utformade till att inspirera och utmana barnen.

Använd förskolans e-tjänster

Bo-webben och Vklass

Relaterade länkar finns längre ner på sidan för att söka plats, avsluta en placering, ändra schema eller inkomst.

 

Publicerad av: Marks kommun