Fotskäl, Fotskäls förskola

Fotskäls förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

Fotskäls förskola ligger i direkt anknytning till Fotskäls skola och fritidshem. Förskolan har närhet till skog och natur. Förskolans barn är indelade i fyra mindre grupper under stora delar av dagen. På Ängen finns förskolans yngsta barn, 1–2 år. Gläntan är delad i en tre- och en fyraårsgrupp; Blå superhjältarna och Gulagruppen. Dungen där förskolans femåringar går har en hemvist inne på skolan. Runt förskolan finns en utegård som lockar till lek, upptäckter och lärande.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet.

Förskolans prioriterade mål under 2020-2021

Att skapa förutsättningar för att skapa hållbara relationer människor emellan  Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” Ur: LpFö 18 s. 7.

Att synliggöra barns flerspråkighet: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” Ur: Lpfö 18 s. 14.

Publicerad av: Marks kommun