Ansökans innehåll

Senast uppdaterad den 7 oktober 2020

Ansökan ska inkomma till barn- och utbildningsförvaltningen senast 6 månader före planerad start och ska vara fullständig för att behandlas. Den ska innehålla uppgifter om:

 • Registreringsbevis
 • F-skattesedel
 • Rutiner för information från belastningsregistret
 • Bolagsordning, stiftelseurkund, föreningsstadgar eller liknande
 • Verksamhetens inriktning kopplat till skollag, läroplan och övriga styrdokument
 • Verksamhetens omfattning, antal barn, personal, öppettider etc.
 • Föräldraavgifter
 • Ekonomisk kalkyl
 • Rutin för kö och placering
 • Vilka krav som ställs på personalens utbildning och erfarenhet
 • Beskrivning av lokaler och utemiljö inklusive ritning, hyreskontrakt, köpebrev, bygglov och annat tillämpligt dokument. I samband med bygglovet kommer räddningstjänsten få yttra sig.
 • Former för systematiskt kvalitetsarbete
 • Rutin för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd
 • Rutin för kö och placering
 • Rutiner för hantering av klagomål
 • Rutin för anmälan till socialtjänsten
 • För huvudman av pedagogisk omsorg, familjedaghem, ska ansökan innehålla rutiner för godkännande av familjedaghem.
 • Rutiner för framtagande av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, eller färdiga planer.

Publicerad av: Marks kommun