Elevhälsa

Senast uppdaterad den 3 oktober 2023

Elevhälsan är en verksamhet för hälsofrämjande skolutveckling inom barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun. Elevhälsan arbetar mot förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Den centrala elevhälsan är en förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för skolornas och, i begränsad omfattning, förskolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Den centrala elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. I den centrala elevhälsan finns alla skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger organiserade. Stödteam samt studie- och yrkesvägledare är också organiserade under den centrala elevhälsan. Personal från den centrala elevhälsan bemannar de lokala elevhälsoteamen.
Läs mer här: Lokala elevhälsoteam

En förutsättning för lärande och utveckling är att man känner sig trygg och mår bra i förskolan och skolan. Det gemensamma målet är att alla elever har en meningsfull skolgång och når målen inom ramen för sin utbildning. Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. I den centrala elevhälsans uppdrag ingår att arbeta med och utveckla det kommunövergripande elevhälsoarbetet.  

Publicerad av: Marks kommun