Främja skolnärvaro

Senast uppdaterad den 1 oktober 2020

Skolans arbetsmiljö kan i sig främja närvaro eller bidra till att frånvaro uppstår. En god lärandemiljö, med undervisning som anpassas till den enskilde elevens behov, främjar motivationen att delta i utbildningen. När det gäller barn och ungdomar som lever i utsatta situationer är det särskilt viktigt att skolan arbetar med att främja närvaro eftersom omfattande frånvaro kan leda till ytterligare svårigheter för en elev i en sådan situation.

Elevhälsan bör vara delaktig i arbetet med att främja närvaron. Det betyder att varje skola behöver ha riktlinjer för när elevhälsan ska kopplas in så det inte blir godtyckligt om och när elevhälsan kommer in i arbetet. Elevhälsan är en mycket viktig part i samverkan, framför allt i det operativa arbetet.

Syftet med förebyggande arbete kring skolfrånvaro är att skapa en skolsituation som alla elever vill vara närvarande i, att bygga in kontrollfunktioner samt på ett positivt och stödjande sätt uppmärksamma de elever som är frånvarande från skolan. All skolpersonal ska uppmuntras att visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i korridorer och på skolgården under lektionstid. Alla vuxna ska vara tydliga mot eleverna och visa att de bryr sig om dem och att de tycker det är viktigt att eleverna går på lektionerna.

När det gäller att främja trivsel och närvaro i skolan, så handlar det till stor del om relationer, kommunikation och om att eleven får vara delaktig i arbetet med planer mot diskriminering, kränkande behandling och framtagande av gemensamma ordningsregler. Delaktighet måste genomsyra skolans hela organisation. I Marks kommun finns en handlingsplan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro i grundskolan och grundsärskolan.

 

 

Publicerad av: Marks kommun