Lokala elevhälsoteam

Senast uppdaterad den 1 oktober 2020

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam med personal från den centrala elevhälsan med medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. I de lokala teamen kan även personal från skolan ingå utifrån hur rektor organiserar sin elevhälsa. De lokala teamen träffas regelbundet och leds av respektive skolas rektor. I den lokala elevhälsoplanen ska det tydligt framgå vilka som ingår i den lokala elevhälsan.

Skolkurator

Kuratorerna tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I detta arbete ingår att genomföra olika sorters samtal med elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. Kuratorn kan skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i arbetet med den enskilde och i det övergripande förebyggande arbetet. Kuratorn främjar måluppfyllelsen genom samarbete och samverkan inom och utanför organisationen.

Skolpsykolog

Psykologer tillför psykologisk kompetens på individ-, grupp-, organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I detta arbete ingår bland annat att genomföra bedömningar på individ-grupp- och organisationsnivå. Psykologen kan ge handledning och konsultationer samt bidra med kunskap kring psykisk hälsa och psykiska besvär.

Specialpedagog

Specialpedagoger ska tillföra specialpedagogisk kompetens, göra kartläggningar och föreslå åtgärder på individ-grupp-och organisationsnivå. Specialpedagogen ska följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

Studie- och yrkesvägledare

Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleven i väl underbyggda val. Studie- och yrkesvägledning syftar till att ge eleven förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Den ska genomföras på ett professionellt sätt och vila på en vetenskaplig grund.

Elevhälsans medicinska del

Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för den medicinska kompetensen inom elevhälsan samt erbjuder och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer enligt fastställt basprogram. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem. 

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan står för omvårdnadskompetensen och tillsammans med skolläkaren för den medicinska kompetensen. Detta omfattar barns- och ungdomars utveckling och växande liksom kunskap inom hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Skolsköterskan arbetar utifrån en helhetssyn på barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala behov. Genom att förebygga och identifiera ohälsa samt bedöma, planera och genomföra åtgärder som främjar hälsan, är skolsköterskan ett stöd för eleven, vårdnadshavare och skolan.

Skolläkarens kompetens ska, utöver vad som nämns ovan, ha kunskap i att diagnostisera, vägleda och förebygga skolrelaterade hälsofrågor samt hälso- och sjukdomsproblem.

Publicerad av: Marks kommun