Stödinsatser i förskola och skola

Senast uppdaterad den 1 oktober 2020

Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska även ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Stöd i förskolan

Två specialpedagoger arbetar med att tillsammans med förskolans personal ge barn i förskolan stöd i sitt lärande och utveckling. Specialpedagogerna bidrar med specialpedagogisk kompetens till förskolans pedagoger för att skapa förutsättningar att möta alla barns behov. Arbetet sker utifrån verksamhetens behov av stöd och utveckling. 

Specialpedagogen 

  • ger handledning och rådgivning.
  • stödjer samarbetet mellan personal och vårdnadshavare.
  • genomför pedagogiska utredningar och analyserar dessa för att arbeta upptäckande och förebyggande.
  • arbetar lösningsfokuserat som utvecklar former för pedagogisk mångfald.

Stöd i skolan

Utöver den ledning och stimulans som alla elever behöver och har rätt att få i sitt lärande finns

  • stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, och
  • särskilt stöd

Extra anpassningar

Skolan ska skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolan behöver inte fatta något formellt beslut för att sätta in dessa extra anpassningar.

Särskilt stöd

Om en elev riskerar att inte klara kunskapskraven ska det anmälas till rektorn. Problemen kan upptäckas inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på något annat sätt. Elevens behov av särskilt stöd ska då utredas skyndsamt.

Inom begreppet särskilt stöd ryms många olika åtgärder, allt från mindre anpassningar av läromedel till mer omfattande organisatoriska förändringar för att anpassa verksamheten efter elevens individuella behov. Ofta handlar det om åtgärdsprogram för en elev som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen, men det kan även handla om andra svårigheter i skolsituationen.

Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet som främjar inkluderande arbetssätt med hjälp av digitala lärverktyg. Här kombineras specialpedagogik och alternativa IT-baserade lärverktyg som ger elever i behov av särskilt stöd ökade möjligheter i sitt lärande och sin utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan och en effektiv åtgärd är att ge personalen fördjupade kunskaper om IT-baserade verktyg. Målsättningen är att öka elevers måluppfyllelse och delaktighet i lärandet och gemenskapen. 

Målgruppen

Verksamheten ska ge stöd när det gäller digitala lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på elever med allmänna och specifika läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter (AST), men även för elever med andra funktionsnedsättningar.

Studiehandledning         

Studiehandledning på modersmål ska bidra till att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller i de ämnen där ett stödbehov konstaterats. Studiehandledningen är antingen en extra anpassning eller ett särskilt stöd som kräver beslut av rektor och därmed också ett åtgärdsprogram. Skolan ska utreda elevens behov av studiehandledning på samma sätt som behovet av andra stödinsatser.

 

 

 

 

 

Publicerad av: Marks kommun