Reviderad planering för temporära skollokaler för elever och lärare vid Lyckeskolan

Senast uppdaterad den 24 mars 2017

Dåliga markförhållanden har fått kommunen att tänka om när det gäller Lyckeskolans tillfälliga lokaler.
Istället för området vid badhuset Kaskad som först var tänkt för skolpaviljonger så planeras nu för placering i anslutning till Sahara-området i Kinna.

En tillfällig lokallösning krävs för Lyckeskolans elever och personal i avvaktan på en ny permanent skolbyggnad för vilken planering pågår Utgående från behovet att samla alla elever och lärare från Lyckeskolan pågår sedan en tid tillbaka planering för en temporär skola. Det intensiva arbetet sker i samverkan mellan Teknik och service förvaltningen och skolans personal.

Säkerheten går först

Utgångspunktens i denna planering har varit att anlägga den temporära skolan vid Kaskadområdet i anslutning till Kunskapens hus. Tyvärr har det i nu i planeringen framkommit att markförhållandena är sådana i det tillgängliga området att en skolbyggnad inte på ett säkert och bra sätt kan anläggas på den markyta som varit tillgänglig. Då vi gemensamt inte vill riskera säkerhet för elever och lärare i den planerade temporära skolbyggnaden har planeringen nu tyvärr fått förändras.

Säkerheten och omsorgen om våra elever och personal måste gå först. Vi vill inte riskera något genom att placera tillfälliga lokaler där markförhållandena inte är lämpliga.

Samlas på en plats

I det nu intensiva arbetet ser alla parter det av yttersta vikt att alla elever och lärare på Lyckeskolan snarast kan samlas inom ett samlat område. Detta gör att en stegvis uppbyggnad av den temporära skolan kommer att ske på tillgänglig mark i anslutning till Sahara området och anslutning till de paviljonger som idag redan utnyttjas. Samtidigt som det är viktigt att den temporära skolmiljön avskiljs och inte störs eller påverkar övrig planering och kommande byggnation av t.ex. nya Lyckekolan.

Fortsatt information

Information om det fortsatt arbetet för anläggande av temporära skollokaler för Lyckeskolan elever och personal kommer löpande att uppdateras på kommunens hemsida.

Publicerad av: Marks kommun