Kvalitet och utveckling

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Mark skall vara en ledande skolkommun. Visionen går under namnet ”en lärmiljö för alla – en modern skola på vetenskaplig grund”. Vi arbetar för att alla skall nå målen för skolan och förskolan. Alla skall känna att de är en viktig del i gemenskapen och utvecklas så långt som möjligt. Vår verksamhet grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Strategier

För att nå visionen använder vi oss av åtta övergripande strategier 

 • En varierad undervisning och lärmiljö
 • Ett strukturerat kollegialt lärande
 • Ett elevhälsoarbete av god kvalitet
 • Ett aktivt ledarskap
 • Arbetslag som samarbetar och samplanerar
 • Ett systematiskt kvalitetsarbete
 • Barn och elever som resurs
 • En åskådlig progression genom utbildningen

Utvecklingsarbete

Några exempel på pågående utvecklingsarbeten:

 • Vi driver ett samverkansprojekt med Högskolan i Borås för att skapa ”en lärmiljö för alla” på vetenskaplig grund.
 • Våra 58 förstelärare arbetar med utveckling på sina skolor. Det kan till exempel handla om hur man bäst använder sig av en digital lärmiljö, hur man arbetar med språket i alla ämnen och internationella frågor.
 • Flera skolor deltar i de statliga satsningarna läslyftet. Det är kompetensutveckling som innebär att lärare utvecklar sin undervisning tillsammans och på vetenskaplig grund.
 • En satsning på likvärdig kvalitet görs på kommunens förskolor genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen och även använda extern kvalitetsbedömning.
 • Tillsammans med Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn utvecklar vi gemensamt vårt systematiska kvalitetsarbete på fritidshemmen.

 

Publicerad av: Marks kommun