Kvalitet och utveckling

Senast uppdaterad den 9 november 2018

Mark skall vara en ledande skolkommun. Visionen går under namnet ”en lärmiljö för alla – en modern skola på vetenskaplig grund”. Vi arbetar för att alla skall nå målen för skolan och förskolan. Alla skall känna att de är en viktig del i gemenskapen och utvecklas så långt som möjligt. Vår verksamhet grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Strategier

För att nå visionen använder vi oss av åtta övergripande strategier 

 • En varierad undervisning och lärmiljö
 • Ett strukturerat kollegialt lärande
 • Ett elevhälsoarbete av god kvalitet
 • Ett aktivt ledarskap
 • Arbetslag som samarbetar och samplanerar
 • Ett systematiskt kvalitetsarbete
 • Barn och elever som resurs
 • En åskådlig progression genom utbildningen

Utvecklingsarbete

Några exempel på pågående utvecklingsarbeten:

 • Våra 56 förstelärare arbetar med utveckling på sina skolor. Det kan till exempel handla om hur man bäst använder sig av en digital lärmiljö, hur man arbetar med språket i alla ämnen och internationella frågor.
 • Vi har sex förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag som också har specifika fokusområden men i vissa fall även på förskolor där de inte undervisar.
 • Flera skolor och förskolor deltar i statliga satsningarna såsom läslyftet och specialpedagogik för lärande. Det är kompetensutveckling som innebär att pedagoger utvecklar sin undervisning tillsammans och på vetenskaplig grund.
 • En satsning på likvärdig kvalitet görs på kommunens förskolor genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen och även använda extern kvalitetsbedömning.
 • Tillsammans med Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga Tranemo och Ulricehamn utvecklar vi gemensamt vårt systematiska kvalitetsarbete på fritidshemmen.”
 • På tre enheter arbetar personalen med skolmodellen PALS för bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer.
 • På flera enheter sker utvecklingsarbete genom internationella utbyten.
 • Projektet Tidig upptäckt, tidiga insatser, i förskolan.  Klicka här.

Publicerad av: Marks kommun