Tidig upptäckt - tidiga insatser

Senast uppdaterad den 9 november 2018

Marks kommun och Västra Götalandsregionen startade under april månad 2018 ett projekt som innebär att tidigt upptäcka och erbjuda insatser för barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Målgruppen är barn 0–5 år.

Ambitionen med projektet är att förbättra möjligheterna till mer samlade insatser än det som erbjuds idag. Kedjan från att ett barns svårigheter uppmärksammas och till att barnet får korrekt hjälp är idag i många fall för omständlig. Processgången medför risk för glapp, tidstapp och dubbelarbete. När olika typer av utvecklingsrelaterade svårigheter utreds separat hos olika professioner medför det även att helhetsperspektivet och de prognostiska implikationerna kan missas.

Många familjer utsätts för en lång och slitsam period av oro, väntetider och upprepande av information vid olika instanser. Familjer kan ha svårt att förstå vårdkedjan och sammanhanget runt familjen kan upplevas som otydligt.

Om barns svårigheter kan hanteras på rätt sätt tidigt skapar det bättre förutsättningar för både hälsa och utveckling under uppväxtåren. Det kan också antas ge möjligheter till bättre livskvalitet, minskad sjuklighet och positivt föräldraskap.

Projektet är ett pilotprojekt finansierat av Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Projektägare är Styrgruppen för närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.

Deltagande verksamheter

Projektet kommer att bedrivas som ett pilotprojekt i Marks kommun och de verksamheter som i huvudsak är inblandade är:

  • Förskoleverksamheten i Marks kommun
  • BVC-verksamhet vid vårdcentraler i kommunen
  • Centrala Barnhälsovården
  • Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
  • Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Skene
  • Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens Neuropsykiatriska mottagning

 

Målet för projektet är att skapa en modell för 

  • Förenklad informationsöverföring mellan förskoleverksamhet och barnhälsovård avseende barn 0–5 år med misstänkta utvecklingsavvikelser, för möjlighet till mer tidiga samordnade insatser.
  • Ett omhändertagande inom vården med arbetsmetoder för en första kartläggning, följd av en samordnad vård för barn tillhörande målgruppen. Insatser präglas av ett tvärprofessionellt perspektiv med tätt samarbete mellan kommun och hälso- och sjukvård.

 

Detta antas ge ökade förutsättningar för en god utveckling för barnet och ett mer välfungerande sammanhang vid vistelse i förskola och kommande skola.

Publicerad av: Marks kommun