Lagstiftning

Senast uppdaterad den 5 januari 2016

Flera lagar innehåller bestämmelser kring kränkande behandling och trakasserier. Läs om dessa i korthet här. För mer detaljer: följ länkarna nedan.

Skollagen 14 kap

  • Kommunen ska se till att alla skolor bedriver ett målinriktat arbete för att motverka, förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
  • En årlig plan ska upprättas på varje skola med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
  • Skolan är skyldig att utreda omständigheterna om de får reda på att en elev anser sig ha blivit utsatt för en kränkande behandling.

Diskrimineringslagen

  • Motverka diskriminering och främja lika rättigheter utifrån sju grunder för diskriminering.
  • 2 kap, Utbildning: Den som bedriver skolverksamhet får inte diskriminera någon som deltar i eller söker till skolan.

 Läroplanen

  • Ingen i skolan ska utsättas för mobbning.
  • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
  • Skolan ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper

Förordning (2006:1083)

  • Elever har rätt att delta i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Förordning om kvalitetsredovisning

  • I kvalitetsredovisningen ska uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplaner enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen och planer mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 § skollagen  redovisas.

Publicerad av: Marks kommun