Ord och begrepp

Senast uppdaterad den 20 januari 2016

För att lättare förstå vad som menas med olika typer av övergrepp har vi här samlat en kort ordlista.

Mobbning

Att uteslutas ur kamratkretsen, bli illa behandlad eller förtryckt. Något som sker mer än en gång och är ett allvarligare övergrepp än att reta någon.

Diskriminering

När man blir illa behandlad av någon vuxen i skolan beroende på kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning.

Trakasserier

När man blir illa behandlad av någon vuxen eller barn beroende på att man har en viss religion, kommer från ett visst land, är flicka/pojke, har ett funktionshinder eller en viss sexuell läggning. Skillnad mellan mobbning och trakasserier är att trakasserierna har att göra med grunderna för diskriminering.

Kränkning

När man blir illa behandlad, man känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Kränkning är ett samlingsord för mobbning, trakasserier och diskriminering.

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO). är en del av Skolinspektionen. BEO övervakar den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska de också arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. De utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. BEO ska också informera om lagstiftningen och ge råd om hur skolorna kan arbeta förebyggande.

Diskrimineringsombudsman

Är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.

Olika typer av mobbning

Psykisk

Utfrysning, uteslutning, ignorering, undvikande, användning av miner, gester, blickar.

Fysisk

Slag, sparkar, knuffar, ta saker, förstöra saker, förfölja.

Verbal

Reta, skvallra, sprida rykten, förtal, överdrifter.

e-mobbing

Mobbning och kränkning som sker genom mobiltelefon eller internet.

Publicerad av: Marks kommun