Modersmål

Senast uppdaterad den 12 september 2023

Vad är modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas i årskurs 1–9 och i gymnasieskolan.

I Marks kommun erbjuds eleverna modersmålsundervisning i högst sammanlagt sju år av sin grundskoletid. För nordiska språk och våra minoritetsspråk finns ingen tidsbegränsning.

”Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.”
(Skolverket, 2017)                    

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?
Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål, kan ansöka om undervisning i detta språk. För att få läsa ämnet ska följande krav vara uppfyllda:

Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen (gäller inte minoritetsspråk, där det räcker med en elev som önskar läsa språket).

Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock ska eleven ha grundläggande kunskaper i språket.

Det är rektor som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk. 

Minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. 

Undervisning

Undervisningen förläggs huvudsakligen i direkt anslutning till ordinarie skoldags slut och kan komma att ske på annan skola än elevens ordinarie skola. I en del språk erbjuds modersmålsundervisningen delvis eller helt på distans.

Anmälan och avanmälan

Anmälan kan göras tidigast från det läsår eleven börjar i årskurs 1. Vårdnadshavare eller elev på gymnasieskola fyller i en ansökan om modersmål via nedanstående E-tjänst. För elever som deltar i modersmålsundervisning i grundskolan behöver ingen ny ansökan om modersmål göras för varje läsår. Eleverna är inskrivna i modersmålsundervisning till dess att eleven byter skolform eller avanmälan sker.  

Klicka här för att komma till  E-tjänsten där man ansöker och avanmäler modersmålsundervisning.  

Sista dag för anmälan med undervisningsstart nästkommande hösttermin är den 1 maj. Sista dag för anmälan med undervisningsstart på nästkommande vårtermin är den 16 november.

 

Publicerad av: Marks kommun