Modersmål

Senast uppdaterad den 25 juni 2018

Vad är modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas i årskurs 1–9 och i gymnasieskolan.

”Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen”
(Skolverket, 2017)                    

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?
Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål, kan ansöka om undervisning i detta språk. För att få läsa ämnet ska följande krav vara uppfyllda:

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Det finns lärare med lämplig utbildning.

Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen (gäller inte minoritetsspråk, där det räcker med en elev som önskar läsa språket).

Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock ska eleven ha grundläggande kunskaper i språket.

Det är rektor som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk. 

Minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. 

Undervisning

Undervisningen förläggs huvudsakligen i direkt anslutning till ordinarie skoldags slut, och kan komma att ske på annan skola än elevens ordinarie skola. 

Anmälan/avanmälan

Anmälan kan göras tidigast från det läsår eleven börjar årskurs 1. Vårdnadshavare eller myndig elev lämnar in en ansökan om modersmål till rektor för den skola som eleven går på. För elever som deltar i modersmålsundervisning i grundskolan behöver ingen ny beställning skickas in för varje läsår utan eleverna är inskrivna i modersmålsundervisning tills dess att eleven byter skolform eller avanmälan sker.

Blanketter för dessa ändamål återfinns nedan under "Dokument". 

Sista dag för anmälan med undervisningsstart nästkommande höstterminen är 1 maj. Sista dag för anmälan med undervisningsstart vårterminen är 16 november.

Publicerad av: Marks kommun