Nyanländ

Senast uppdaterad den 8 oktober 2018

Nyanlända är ingen homogen grupp utan den kan bestå av personer som fått uppehållstillstånd, av asylsökanden, av tidigare medborgare i Sverige som bott utomlands, av papperslösa eller gömda, av EU-immigranter och anhöriginvandrare. Skolbakgrunden skiljer sig också åt, en del har lång utbildning medan andra har nästan ingen.

Förskola och förskoleklass

Barn med uppehållstillstånd omfattas av rätten att gå i den allmänna förskolan 3-5 år eller förskoleklassen för 6-åringar.

Grundskola

Kommunen ska så fort det är möjligt ordna skolgång. Barn i ålder 7-15 år har rätt att gå i grundskolan. Rektor ansvarar för att en kartläggning sker av elevens kunskaper så skolan kan bygga vidare på tidigare skolgång.

Förberedelseklasser finns på flera skolor där elever i årskurs 4-9 går delar av sin skoldag, övrig tid är eleven placerad i sin ordinarie klass. Syftet är att eleverna genom detta så snabbt som möjligt lär sig svenska och går hela sin skoltid i en vanlig klass.

Gymnasieskola

Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja gymnasieutbildning senast vårterminen det år de fyller 20. Asylsökande måste påbörja gymnasieutbildningen senast vårterminen det år de fyller 18. Eleverna får börja med språkintroduktion.

Vuxenutbildning

Vuxna med uppehållstillstånd kan läsa SFI (Svenska För Invandrare) men den rättigheten gäller inte asylsökande.

Publicerad av: Marks kommun