Särskola

Senast uppdaterad den 25 juni 2018

Särskolan omfattar obligatorisk särskola där grundsärskola och träningsskola ingår. Det finns även gymnasiesärskola med nationella, specialutformade och individuella program. För vuxna erbjuds särvux. Särskolan är en egen skolform som följer samma läroplan som andra skolformer men har egna kursplaner.

Den obligatoriska särskolan

Den obligatoriska särskolan är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning. Elever med bestående förvärvade hjärnskador och flerfunktionshinder tas även emot i särskolan. 

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former, grundsärskola och träningsskola där nio årskurser är obligatoriska. Eleverna har rätt till ett frivilligt tionde skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. Innehållet i grundsärskolans undervisning ligger nära grundskolans, men är mer förberedande och grundläggande.

Träningsskolan är anpassad till elever som inte kan gå i grundsärskolan. Eleverna arbetar inom ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.

I Mark finns särskoleklasser i Kinna på Stommenskolan årskurs 1-6 och Lyckeskolan årskurs 7-9 som har upptagningsområde för hela kommunen. Ett alternativ till särskoleklass är att eleven går i vanlig grundskoleklass men följer särskolans kursplaner.

Elever som gått inom grundsärskolan får söka till gymnasiesärskolan och en förnyad prövning görs om eleven tillhör målgruppen.

Gymnasiesärskolan

Ungdomar som inte kan gå i den vanliga gymnasieskolan på grund av kognitivt funktionshinder har rätt att gå i gymnasiesärskolan. Den är uppbyggd med nationella, specialutformade och individuella program på samma sätt som gymnasieskolan. Samtliga program är fyraåriga.

De nationella programmen är inriktade mot olika yrkessektorer. Eleverna läser samma kärnämnen som gymnasieskolan men med anpassade kursplaner. Det individuella programmet utformas utifrån elevernas egna förutsättningar och behov.

Gymnasiesärskolan finns på Kunskapens hus i Skene .

Publicerad av: Marks kommun