Särskola

Senast uppdaterad den 29 juni 2021

Särskolan omfattar obligatorisk särskola där grundsärskola och träningsskola ingår. Det finns även gymnasiesärskola med nationella, specialutformade och individuella program. För vuxna erbjuds särvux. Särskolan är en egen skolform som följer samma läroplan som andra skolformer men har egna kursplaner.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.  Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Se vidare på Skolverkets Utbildningsinfo om grundsärskola.

Ett alternativ till särskoleklass är att eleven går i vanlig grundskoleklass men följer särskolans kursplaner.

Elever som gått inom grundsärskolan får söka till gymnasiesärskolan och en förnyad prövning görs om eleven tillhör målgruppen.

I Mark finns särskoleklasser i Kinna på Stommenskolan årskurs 1-6 och Lyckeskolan årskurs 7-9 som har upptagningsområde för hela kommunen.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning.

Ungdomar som inte kan gå i den vanliga gymnasieskolan på grund av kognitivt funktionshinder har rätt att gå i gymnasiesärskolan. Den är uppbyggd med nationella, specialutformade och individuella program på samma sätt som gymnasieskolan.

De nationella programmen är inriktade mot olika yrkessektorer. Eleverna läser samma kärnämnen som gymnasieskolan men med anpassade kursplaner. Det individuella programmet utformas utifrån elevernas egna förutsättningar och behov.

Se vidare på Skolverkets Utbildningsinfo om gymnasiesärskola.

Gymnasiesärskolan i Marks kommun finns på Kunskapens hus i Skene .

Publicerad av: Marks kommun