Allmän information

Senast uppdaterad den 3 februari 2022

KURSLITTERATUR

Förteckning över kurslitteratur lägger vi ut på webben: mark.se/vuxenutbildning/kursstart i samband med att antagningsbeskeden skickas ut. Eventuell ytterligare information ges av läraren vid första lektionen.

PASSERKORT TILL ENTRÉER

Huvudentrén till Kunskapens Hus är normalt öppen mellan 07.00–16.30. För dig som studerar kvällkurs finns möjlighet att kvittera ut passerkort. Du får information av din lärare vid första lektionstillfället.

SKOLPLATTFORMEN ITSLEARNING

Inloggningsuppgifter till skolplattformen kan beställas hos administratör Sara LorentssonUppge ditt fullständiga namn!

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN – CSN

Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Observera att det är ditt eget ansvar att ansöka om studiestöd och att hålla kontakt med CSN: 0771-27 60 00 eller via csn.se

STUDIETAKT

Heltidsstudier innebär att du studerar 20 poäng per vecka. Halvtidsstudier innebär att du studerar 10 poäng per vecka. Heltidsstudier motsvarar ett heltidsarbete och därför förväntas du avsätta minst 40 timmar i veckan på dina studier. Detta behövs för att du ska klara av att nå kunskapskraven i de kurser som du kommer att läsa.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET VID FRÅNVARO

Om du på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i utbildningen, ska det snarast anmälas till undervisande lärare via mejl. Vid sjukdom i mer än 14 dagar krävs ett läkarintyg som lämnas till läraren eller till expeditionen.

AVBROTT

Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen (enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning). Rektorn beslutar om undantag om det finns synnerliga skäl.

BETYGSDOKUMENT

Betygsdokument utfärdas på begäran. Kontakta Sara Lorentsson för att beställa betygsutskrift. Du kan också läsa mer här.

ELEVSKÅP

Elevskåp får du låna via vaktmästare. Information om detta lämnas första veckan av terminen.

UPPSAMLINGSPROV

Om du varit sjuk eller har missat prov av annan godtagbar orsak kommer det att finnas möjlighet att göra uppsamlingsprov efter ordinarie provtillfälle. Möjlighet för detta ges under ett par heldagar under terminen efter överenskommelse med den ansvarige läraren. Datum meddelas separat.

PRÖVNINGAR

Du har rätt att göra prövningar i alla kurser som erbjuds innevarande termin inom vuxenutbildningen i Mark. Prövning kostar 500 kronor per kurs och betalas vid anmälan, senast en månad före prövningen. F- eller IG-betygsprövning är kostnadsfri. För anmälan och ytterligare information kontakta Vägledningscentrum eller administrationen. Du kan också läsa mer om prövning här.

LUNCH

Lunch kan köpas direkt i restaurangen och du betalar via Swish. Café finns i norra delen av Kunskapens Hus, där finns också tillgång till kylskåp och mikrovågsugn.

RÖKNING

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler avsedda för skolverksamhet och på skolgårdar. Kunskapens Hus och området utanför skolan är därför en rökfri zon, vilket vi ber dig respektera. Kartor vid entréerna visar vad som anses vara skolans område.

Publicerad av: Marks kommun