Folkhälsa i Mark

Senast uppdaterad den 7 juli 2023

Hälsa är personens egen hälsa och folkhälsa är den samlade hälsan för alla i en stor grupp, till exempel alla i kommunen, ungdomar eller äldre.

Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i det friska genom insatser som stärker eller bibehåller människors psykiska, fysiska och sociala hälsa. Folkhälsoarbete är alla olika insatser som stärker skyddsfaktorerna för god hälsa och minskar riskfaktorerna för ohälsa.

Vårt folkhälsoarbete har fokus på jämlik hälsa och baseras på lokala, regionala och nationella strategier och mål. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Det finns åtta nationella målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Vi prioriterar insatser med koppling till målområde 1, 2, 6 och 7.

Utgångspunkten för Marks kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan, med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisationer samt andra myndigheter, påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa.

Under 2023 kommer folkhälsoarbete främst ha fokus mot två områden:

  • Fullföljda studier
  • Delaktighet och inflytande

Det innebär bland annat föräldraskapsstödjande insatser, insatser för att främja ungas delaktighet och inflytande och att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering hos personer över 65 år.

Marks kommuns folkhälsoarbete ingår i arbetet med Agenda 2030

Agenda 2030 är en hållbarhetsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling, som antogs av FN 2015. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. För att uppnå hållbar utveckling behöver tre dimensioner beaktas: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Marks kommuns ambition är att de globala målen ska genomsyra kommunens arbete. Folkhälsoarbetet är en del i arbetet för social hållbarhet.

Läs mer om kommunens arbete med Agenda 2030

Publicerad av: Marks kommun