Folkhälsa i Mark

Senast uppdaterad den 27 juni 2022

Hälsa är personens egen hälsa och folkhälsa är den samlade hälsan för alla i en stor grupp, till exempel alla i kommunen, ungdomar eller äldre.

Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i det friska genom insatser som stärker eller bibehåller människors psykiska, fysiska och sociala hälsa. Folkhälsoarbete är alla olika insatser som stärker skyddsfaktorerna för god hälsa och minskar riskfaktorerna för ohälsa.

Utgår från riksdagens mål

Marks kommuns folkhälsoarbete utgår ifrån riksdagens övergripande mål för folkhälsopolitiken: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”,  samt Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Läs mer här:

Marks kommuns folkhälsoarbete ingår i arbetet med Agenda 2030

Agenda 2030 är en hållbarhetsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling, som antogs av FN 2015. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. För att uppnå hållbar utveckling behöver tre dimensioner beaktas: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Marks kommuns ambition är att de globala målen ska genomsyra kommunens arbete. Folkhälsoarbetet är en del i arbetet för social hållbarhet.

Läs mer om kommunens arbete med Agenda 2030

Publicerad av: Marks kommun