Folkhälsa i Mark

Senast uppdaterad den 7 januari 2019

Hälsa är personens egen hälsa och folkhälsa är den samlade hälsan för alla i en stor grupp, till exempel alla i kommunen, ungdomar eller äldre.

Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i det friska genom insatser som stärker eller bibehåller människors psykiska, fysiska och sociala hälsa. Folkhälsoarbete är alla olika insatser som stärker skyddsfaktorerna för god hälsa och minskar riskfaktorerna för ohälsa.

Utgår från riksdagens mål

Marks kommuns folkhälsoarbete utgår ifrån riksdagens övergripande mål för folkhälsopolitiken ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och Västra Götalandsregionens sex utmaningar för folkhälsoarbete.

Läs mer här:

Marks kommun har valt att särskilt fokusera på följande mål:

  • Skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.
  • Arbeta för att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa.
  • Verka för att äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen.
  • Förbättra unga kvinnors hälsa.
  • Vidta förebyggande åtgärder till definierade riskgrupper.
  • Sörja för att ett tillgänglighetsperspektiv beaktas i samhällsplaneringen
  • Tillskapa en familjecentral 

Publicerad av: Marks kommun