Folkhälsobidrag

Senast uppdaterad den 28 juni 2018

Folkhälsobidrag kan sökas av föreningar och organisationer för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Marks kommun. Det kan exempelvis handla om insatser som ökar den fysiska aktiviteten, främjar social gemenskap, tillgänglighet eller integration. Det kan likaså vara insatser för att främja delaktighet och inflytande hos invånarna. Maxbeloppet är 10 000 kronor.

Urvalskriterier, vid bedömningen av ansökningarna i

prioriteringsordning

 1. Insatsen ska vara hälsofrämjande
 2. Bidragen riktas i första hand till nya insatser
 3. Insatsen ska bedömas ha förutsättningar för att kunna implementeras i ordinarie
 4. verksamhet efter projekttidens slut
 5. I ansökningarna ska det anges om organisationen har sökt andra bidrag för samma aktivitet. En prioritering av beviljade bidrag görs av aktiviteter som inte har finansiering från andra bidragsgivare
 6. En prioritering av beviljade bidrag kommer göras med en spridning mellan föreningar/organisationer

Projektbeskrivningen behöver ha följande innehåll

 • Projektledare/kontaktperson, adress, telefon, e-post, organisationsnummer, samt
 • postgiro/bankgironummer för utbetalning av eventuella medel
 • Bakgrund till projektet, mål, målgrupp, metod för genomförande
 • Samverkande parter och tänkt integrering i ordinarie verksamhet efter avslutas projekttid
 • Beloppet ni ansöker om och projektets tid, samt total budget för verksamheten
 • (kommunbidrag, övriga finansiärer, etc.)
 • Uppföljning – hur resultatet ska beskrivas, mätas, värderas eller följas upp i förhållande till mål/en

Ansökan

Bidraget fördelas en gång per år. Sista ansökningsdag är 28 februari. Använd blankett nedan. Ekonomisk redovisning och uppföljning/utvärdering för beviljade medel ska inlämnas senast två månader efter avslutat projekt. I  Uppföljningen/utvärderingen ska det framgå hur många personer som deltagit. Ej utnyttjade medel ska återbetalas.

Publicerad av: Marks kommun