LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Bild på två ungdomar.

Senast uppdaterad den 21 oktober 2016

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp innehåller frågor där unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Under hösten 2015 genomfördes Lupp för tredje gången i Marks kommun som besvarades av sammanlagt 629 unga. Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor. Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen. Ta del av den fullständiga rapporten längre ner på sidan.

Allt fler vill vara med och påverka

I Lupp-undersökningen framgår det att det är markant fler ungdomar i kommunen som vill ha möjlighet att påverka i frågor som rör kommunen. 2010 svarade 24 % av eleverna på högstadiet och gymnasiet att de ville vara med och påverka i sådana frågor. I år svarade hela 54 % av gymnasieungdomarna och 51 % av högstadieungdomarna samma sak.

Sommaren 2016 anställs ett antal ungdomar för att ta fram förslag på förbättringsåtgärder för ungas livssituation. Ungdomarnas arbete är en del i uppföljningsarbetet utifrån enkätens resultat.

Lupp stärker ungas delaktighet och inflytande

Syftet med Lupp är att förbättra ungas villkor i samhället. Rapporten används främst som beslutsunderlag för politiker och tjänstepersoner i frågor som rör unga men fungerar också som utgångspunkt för samtal i olika sammanhang. Syftet med Lupp är också att stärka ungas delaktighet och inflytande.

Lupp genomförs i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och många kommuner i Sverige har under åren genomfört Lupp som en del i uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet. Under 2015 genomfördes Lupp, förutom i Mark, i 42 andra kommuner. Det möjliggör jämförelser mellan Mark och genomsnittet för dessa kommuner. Då Mark tidigare har genomfört enkäten vid två , 2007 och 2010, finns dessutom möjligheten att även göra jämförelser över tid.

Publicerad av: Marks kommun