Suicidprevention

Senast uppdaterad den 5 maj 2022

Varje år tar cirka 1500 människor livet av sig i Sverige. Marks kommun gör nu flera insatser för att lyfta problemet och bidra till att minska antalet självmord i kommunen.

Självmord kallas ofta numera för suicid. Suicid är ingen sjukdom. Däremot ett komplicerat samhälls- och folkhälsoproblem. Under senare år har antalet suicid ökat bland yngre människor.

Det finns flera olika faktorer som ökar risken för suicid: exempelvis depression, användning av droger, förlust av en anhörig, ekonomiska problem, ensamhet. Därför krävs det att fler än hälso- och sjukvården arbetar för att förebygga suicid. Som Marks kommun. Här avlider cirka fyra personer i suicid per år. Målet är att minska antalet fall av suicid i kommunen med 40 procent till år 2025.

Mark har tagit fram ett handlingsprogram, med flera olika aktiviteter under kommande år.

Marks kommuns aktiviteter år 2022

  • Utbildning av instruktörer i MHFA (Mental Health First Aid), som är ett utbildningsprogram för psykisk ohälsa som liknar den vid Första Hjälpen-utbildning. Dessa kommer sedan att löpande utbilda medarbete inom kommunen.
  • Utbildning i att förebygga suicid för anställda inom bland annat vård och omsorg.
  • Föreläsningar med Suicide Zero riktade till allmänheten:

 Våga Fråga Äldre - onsdagen 18 maj kl. 18.00–19.30

Föreläsningen är digital och är en unik utbildning för att förebygga självmord hos personer över 65 år.

Anmälan görs till: magnus.svensson@mark.se
Välkommen med din anmälan senast den 15 maj.
Länk till mer information om föreläsningen

 Livsviktiga Snack - tisdagen 24 maj kl. 18.00–19.20

Föreläsningen är digital och ger kunskap och tips om hur föräldrar kan rusta sitt barn för livet och skapa närmre relationer. 
Anmälan görs till: magnus.svensson@mark.se
Välkommen med din anmälan senast den 20 maj.
Länk till mer information om föreläsningen

  • Utveckla socialförvaltningens frivilligverksamhet för äldre.
  • Arrangera ”Psykiatrins dag i Mark”. Det sker samtidigt som Världsdagen för psykisk hälsa som infaller 10 oktober varje år.
  • Årlig manifestation i en kyrka i kommunen för att minnas de som gått bort i suicid och att lyfta problemet med suicid.
  • Informera om kontakter till aktörer som kan hjälpa till vid psykisk ohälsa.
  • Sprida information om handlingsplanen internt i kommunen.

Statistik om suicid

Ungefär 1 500 personer avlider i suicid varje år i Sverige. I den siffran ingår både säkra suicid (dödsfall där suicid kan fastställas) och osäkra suicid (dödsfall där det inte är klarlagt att suicid är orsaken).

Suicid genomförs främst av män och äldre personer, medan suicidförsök främst genomförs av kvinnor och yngre.

I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i befolkningen sedan mitten av 1980-talet, men har planat ut det senaste decenniet. I gruppen 15-24 år har däremot antalet ökat något sedan år 2000.

I Västra Götaland inträffar cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal än vid fullbordat suicid, eftersom alla personer som gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte registreras.

I Marks kommun under åren 2015-2019 ser statistiken ut följande: bland kvinnor över 15 år var det 8,5 per 100 000 invånare som avled i suicid per år. Motsvarande siffra för män över 15 år är 19,7 per 100 000 invånare och år.

Handlingsplan för suicidprevention i Mark 2022-2025.pdf

Publicerad av: Marks kommun