Suicidprevention

Senast uppdaterad den 1 september 2022

Psykiatrins dag i Mark kommer äga rum på kvällen måndag 10 oktober i Assbergssalen, Kunskapens Hus, Skene. Kvällen riktar sig till allmänheten och kommer bland annat innehålla föredrag av personer med egenupplevd psykisk ohälsa.

Varje år tar cirka 1500 människor livet av sig i Sverige. Marks kommun gör nu flera insatser för att lyfta problemet och bidra till att minska antalet självmord i kommunen.

Självmord kallas ofta numera för suicid. Suicid är ingen sjukdom. Däremot ett komplicerat samhälls- och folkhälsoproblem. Under senare år har antalet suicid ökat bland yngre människor.

Det finns flera olika faktorer som ökar risken för suicid: exempelvis depression, användning av droger, förlust av en anhörig, ekonomiska problem, ensamhet. Därför krävs det att fler än hälso- och sjukvården arbetar för att förebygga suicid. Som Marks kommun. Här avlider cirka fyra personer i suicid per år. Målet är att minska antalet fall av suicid i kommunen med 40 procent till år 2025.

Mark har tagit fram ett handlingsprogram, med flera olika aktiviteter under kommande år.

Marks kommuns aktiviteter år 2022

  • Utbildning av instruktörer i MHFA (Mental Health First Aid), som är ett utbildningsprogram för psykisk ohälsa som liknar den vid Första Hjälpen-utbildning. Dessa kommer sedan att löpande utbilda medarbete inom kommunen. Under år 2022 kommer 20 medarbetare från olika förvaltningar/bolag inom kommunen att utbildas under två heldagar.

  • Utbildning i SPISS del 1 och del 2. SPISS är en webbaserad kostnadsfri utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök. I Marks kommun välkomnas framför allt anställda som träffar patienter, brukare och elever i sitt arbete. Del 1 och del 2 tar sammanlagt ca 40 minuter att genomföra. SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård - Vårdgivare Skåne (skane.se)

  • Utveckling av socialförvaltningens frivilligverksamhet för äldre. Under hösten 2022 kommer tillställningar med professionell kultur att anordnas i lokaler på olika orter i kommunen.

  • ”Psykiatrins dag i Mark” kommer äga rum på kvällen måndag 10 oktober i Assbergssalen, Kunskapens Hus, Skene Kvällen riktar sig till allmänheten och kommer bland annat innehålla föredrag av personer med egenupplevd psykisk ohälsa.

  • Ljusmanifestation i Kinna kyrka lördag 10 september kl. 16-20. Manifestationen hålls på den internationella suicidpreventiva dagen och innehållet är bland annat föredrag, fika och möjlighet att tända ljus till minne av de som gått bort i suicid.

Under år 2022 har det bjudits in till två digitala utbildningar med föreläsare från Suicide Zero. Liknande föreläsningar planeras under 2023.

För information om vart man kan vända sig om du eller någon annan mår dåligt, se länken. Länk till "Kontaktvägar vid suicidtankar"

 

Statistik om suicid

Ungefär 1 500 personer avlider i suicid varje år i Sverige. I den siffran ingår både säkra suicid (dödsfall där suicid kan fastställas) och osäkra suicid (dödsfall där det inte är klarlagt att suicid är orsaken).

Suicid genomförs främst av män och äldre personer, medan suicidförsök främst genomförs av kvinnor och yngre.

I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i befolkningen sedan mitten av 1980-talet, men har planat ut det senaste decenniet. I gruppen 15-24 år har däremot antalet ökat något sedan år 2000.

I Västra Götaland inträffar cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal än vid fullbordat suicid, eftersom alla personer som gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte registreras.

I Marks kommun under åren 2015-2019 ser statistiken ut följande: bland kvinnor över 15 år var det 8,5 per 100 000 invånare som avled i suicid per år. Motsvarande siffra för män över 15 år är 19,7 per 100 000 invånare och år.

Handlingsplan för suicidprevention i Mark 2022-2025.pdf

Publicerad av: Marks kommun