Styrande dokument

Senast uppdaterad den 5 januari 2016

Marks kommuns arbete med tillgänglighet styrs av olika regelverk och dokument.

Mänskliga rättigheter

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen identifierar hinder som ska undanröjas för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Den utgår från principen om människors lika värde och mångfald. Personer med funktionsnedsättning ska behandlas med respekt och ha samma möjligheter att delta i samhällets alla delar som personer utan funktionsnedsättning. Konventionen fastslår också att ingen får diskrimineras på grund av funktionsnedsättning.

Konventionen berör många rättigheter som är kommunens ansvarsområde – till exempel rätten till assistans, utbildning och deltagande i kulturlivet på lika villkor som andra. Kommunikation till medborgaren, offentliga lokaler, liksom övriga delar av samhällsservicen ska vara tillgängliga.

Diskrimineringslagstiftning

I diskrimineringslagen står att ingen får diskrimineras eller kränkas på grund av funktionsnedsättning. Sedan januari 2015 ingår tillgänglighet som ny diskrimineringsgrund i lagen. Det betyder att det kan anses som diskriminering när en person med funktionsnedsättning hindras från att komma i en jämförbar situation som en person utan funktionsnedsättning på grund av att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits.

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitikens syfte är att främja full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. I regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 fastställs 10 prioriterade politikområden: arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsopolitik, ökad fysisk tillgänglighet, transport, IT, kultur, rättsväsende och Migrationsverket, samt konsumentpolitik.

Varje politikområde har inriktningsmål och 22 strategiska myndigheter har satt delmål inom sitt respektive ansvarsområde.

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag att arbeta fram förslag på en ny funktionshinderspolitik inför 2017.

Fysisk tillgänglighet

Enligt plan-och bygglagen och Boverkets byggregler ska byggnader vid nybyggnation uppfylla kriterier för tillgänglighet. I befintliga publika lokaler och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder undanröjas.

Andra lagar som berör kommunens arbete med tillgänglighet

Exempel på andra lagar som styr kommunens arbete med tillgänglighet är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen, skollagen, arbetsmiljölagen, lag om färdtjänst, och förvaltningslagen.

Se mer under Dokument samt Relaterade länkar nedan. 

Publicerad av: Marks kommun