Skötsel av grönområden

Blomsterland.

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

För att hålla Mark rent och snyggt klipper vi gräs, rensar ogräs i buskage och rabatter, planterar ut sommarblommor, slår ängar, diken och planterar, beskär och sköter om träd samt underhåller kommunens lekplatser.

Gräsklippning

Klippning av gräsytor i parken, vid lekplatser, bollplaner och refuger samt utefter gång-cykelvägar sker efter ett rullande schema på cirka var tionde dag. Putsning av ytorna planeras till var fjärde vecka. Ängar och slåttermarker slås en gång per år.

Blommor/ årstidsdekorationer

Vår, sommar och höst arrangemang ställs ut i urnor på flera offentliga platser i kommunen för att skapa trivsel.

Träd

Vi har ett stort trädbestånd, som återfinns i parker och i gatumiljöer som till exempel alléer. 

Inventering av trädbeståndet, art, ålder, lokalisering och skötselbehov sker löpande. 

Varje år får vi många önskemål om gallring, beskärning samt nedtagning av träd på  kommunal mark. Vi är restkrektiva med att fälla friska träd eftersom de är viktiga för både miljö, människor och djur.

Träd och växtlighet fungerar som gröna lungor och är viktiga för platsers karaktär. De har ett stort värde och är mycket viktiga för djur och insekter. 

Att på eget initiativ ta ned träd på kommunens mark utan kommunens godkännande är inte tillåtet och klassas som egenmäktigt förfarande. 

Papperskorgar

Våra papperskorgar och hundlatriner töms efter behov och är placerade på strategiska platser i anslutning till torg och gång- och cykelvägar. Det finns gratis Tic-Pacstationer på 30 platser runt om i kommunen för att underlätta för hundägare att plocka upp efter sin hund.

 

Publicerad av: Marks kommun