Skötsel av grönområden

Blomsterland.

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018

För att hålla Mark rent och snyggt klipper vi gräs, rensar bort ogräs planterar ut sommarblommor, slaghackar ängar och diken, beskär och sköter om träd och underhåller kommunens lekplatser.

Gräsklippning

Klippning av gräsytor i parken, vid lekplatser, bollplaner och refuger samt utefter gång- cykelvägar sker efter ett rullande schema på cirka var tionde dag. Putsning av ytorna planeras till var fjärde vecka. Ängar och naturmark slaghackas från två till fyra gånger per år.

Rensning av ogräs

Rabatter och andra planteringar rensas vid behov. Vi har börjat satsa mer på perennplanteringar då de är lättare att sköta om. Perennplanteringar håller också bättre borta ogräs. Dessutom ges möjlighet till att dela plantor och ta vara på växtmaterial till andra ytor.

Blommor

Sommarblommor och andra blomsterarrangemang ställs ut på flera offentliga platser i kommunen för att skapa trivsel.

Träd

Träd beskärs vintertid efter planering som sker under hösten. Vi har ett stort trädbestånd, som återfinns i parker och i gatumiljön.

Under hösten 2013 och år 2014 görs en inventering av trädbeståndet, art och omfattning. Grenar eller träd som bedöms ramla ner eller orsaka problem med sikten åtgärdas omgående.

Lekplatser

Varje år genomför vi besiktning av hälften av alla våra lekplatser. Besiktningsprotokollet ligger till grund för vilka åtgärder som ska göras under året. Varje år fräser vi sandytorna en till två gånger för att fallskyddet ska vara godkänt. Vid akuta skador på brädor med mera åtgärdas det omgående. Målning, utbyte av lekredskap och andra driftåtgärder sker fortlöpande.

Papperskorgar

Våra papperskorgar och hundlatriner töms efter behov.

 

Publicerad av: Marks kommun