Skötsel av grönområden

Blomsterland.

Senast uppdaterad den 4 mars 2021

För att hålla Mark rent och snyggt klipper vi gräs, rensar ogräs i buskage och rabatter, planterar ut sommarblommor, slaghackar ängar, kantklipper diken, planterar, beskär och sköter om träd samt underhåller kommunens lekplatser.

Gräsklippning

Klippning av gräsytor i parken, vid lekplatser, bollplaner och refuger samt utefter gång-cykelvägar sker efter ett rullande schema på cirka var tionde dag. Putsning av ytorna planeras till var fjärde vecka. Ängar och slåttermarker slås med slaghack en till två gånger per år.

Rensning av ogräs

Rabatter och andra planteringar rensas vid behov. Vi satsar mer på buskgage och perennplanteringar än sommarblomsplanteringar eftersom de är lättare att sköta om. Etablerade perennplanteringar håller också ogräs bättre borta. Dessutom ges möjlighet till att dela plantor och ta vara på växtmaterial till andra ytor.

Blommor/ årstidsdekorationer

Sommarblommor och andra arrangemang ställs ut på flera offentliga platser i kommunen för att skapa trivsel.

Träd

Vi har ett stort trädbestånd, som återfinns i parker och i gatumiljöer som till exempel alléer. Träden sköts genom beskärning vintertid baserad på planering som sammanställs under hösten.

Inventering av trädbeståndet, art, ålder, lokalisering och skötselbehov sker löpande. Grenar eller träd som bedöms kunna orsaka skada eller orsaka problem med sikten åtgärdas omgående.

Lekplatser

I Marks kommun finns det 50 lekplatser. Dessa är utformade på olika sätt utifrån respektive plats förutsättningar. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla lekplatserna så de blir mer tillgängliga och många har även belysning.

Varje år genomför vi besiktning av våra lekplatser. Besiktningsprotokollet ligger till grund för vilka åtgärder som ska göras under kommande år. Varje år fräser vi sandytorna för att fallskyddet ska vara godkänt. Vi har löpande visuell kontroll av skadegörelse och säkerhet och vid akuta skador åtgärdas det omgående. Målning, utbyte av lekredskap och andra driftåtgärder sker fortlöpande.

Papperskorgar

Våra papperskorgar och hundlatriner töms efter behov och är placerade på strategiska platser i anslutning till torg och gång- och cykelvägar. Det finns gratis hundbajspåsstationer på 30 platser runt om i kommunen för att underlätta för hundägare att plocka upp efter sin hund.

 

Publicerad av: Marks kommun