Schaktningstillstånd

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018

För att få schakta i kommunalägd mark behövs schaktningstillstånd. Innan du söker ditt schaktningstillstånd rekommenderar vi att du läser igenom vilka regler som gäller för schaktning-, återfyllnad- och återställningsarbeten för kommunalägd mark.

Kostnader för framtida underhåll och återställning av kommunalägd mark kommer att debiteras anläggningsägaren/fastighetsägaren. Alltså inte eventuell underentreprenör.

Till varje ansökan ska en trafikanordningsplan bifogas. Ansökan ska göras minst två veckor innan planerad byggstart. Vid akuta fel får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast tre arbetsdagar efter att arbetet påbörjades.

Vårt regeldokumentet ses successivt över och revideras med hänsyn till nya lagar, allmänna anvisningar och nyvunna erfarenheter. Syftet är att uppnå god samordning och god trafiksäkerhet samt att trygga kvalitet i återställningsarbetet av gator och grönområden.

Ansökningsprocess

1. Ansökan om tillstånd samt trafikanordningsplan skickas till:

Marks kommun
Teknik- och serviceförvaltningen
511 80 KINNA

Eller via e-post tsn@mark.se

2. Svar på tillstånd och godkännande av trafikanordningsplan skickas till den sökande.
3. När schaktarbetet är klart och entreprenören gjort sina åtaganden listade i tillståndet ska återställningsanmälan göras till Marks kommun via e-post.
4. Vid godkänd återställning övertar Marks kommun ansvaret för schakten och gör återstående arbeten som sedan faktureras ägaren av anläggningen.

Vi rekommenderar att du använder våra blanketter för ansökan om schaktningstillstånd. Du hittar dem nedan här på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun