Trafik

Senast uppdaterad den 4 maj 2021

Trafiksäkerheten är viktig och vi arbetar ständigt med att försöka förbättra den i kommunen.

För att skapa en trafiksäkrare miljö planerar vi för den fysiska miljön genom att bygga gång- och cykelvägar, hastighetsdämpande åtgärder med mera.

Blomlådor för säkrare trafikmiljö

Vi får ibland förfrågningar om farthinder av olika slag. De kommer ofta från småbarnsföräldrar som är oroliga för att något ska hända om deras barn springer ut i gatan. Det är sällan motiverat att anlägga gupp, bygga sidoförskjutningar eller anlägga andra typer av permanenta farthinder. Att sätta ut blomlådor brukar vara ett bra hjälpmedel för att dämpa farten.

Vem ansvarar för blomlådor?

Den privatperson som får tillstånd att ställa ut blomsterlådor är också ansvarig för dem. Kommunen ger råd och anvisningar på hur blomlådorna ska placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden. De bekostas, byggs enligt fastställd ritning och sköts av den som efterfrågar dem.

Blomlådor får placeras ut under perioden 1 maj - 15 oktober. Hos Marks kommun kan du ansöka om att få placera ut blomlådor. Läs mer i i dokumentet nedan Blomlådor - regler och avtal.

Publicerad av: Marks kommun