Länsväg 156 och ny förbifart Skene - Marks kommun

Malin Bexell, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mark, framför Parkskolan i Skene centrum, där länsväg 156 passerar.

Foto: Malin Bexell, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mark, framför Parkskolan i Skene centrum, där länsväg 156 passerar. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Om Skene ska kunna utvecklas, om Mark ska kunna fortsätta utvecklas – då behövs också en ny förbifart utanför Skenes centrum.
Förbifarten är inte bara oerhört viktig för kommun, näringsliv och Skenebor – den är högst angelägen för oss alla som bor i Mark och för dem som besöker oss.
Skälen till utbyggnad är många och betydelsefulla.

Den 25 februari ska kommunfullmäktige i Mark fatta ett första beslut om ifall kommunen avser vara med och finansiera en förbifart utanför Skenes centrum eller inte.
Att Trafikverket börjat förbättra länsväg 156 mellan Skene och Göteborg är naturligtvis mycket välkommet. Vägen är tillsammans med riksväg 41 och Viskadalsbanan den mest betydelsefulla länken i Mark.
Men det räcker inte. För att vi i Mark och våra besökare ska kunna dra full nytta av länsvägen krävs också att den flyttas utanför Skene centrum.

Vinsterna större än tidigare konstaterats

I en oberoende rapport som kommunen låtit göra är de ekonomiska vinsterna betydligt större än vad tidigare beräkningar visat, och ger tillbaka ett positivt resultat till samhället.
Framförallt vad gäller trafiksäkerhet, alltså färre olyckor, vilket minskar både lidande och samhällskostnader.

Förbifarten gynnar alla i Mark

En förbättrad 2+1-väg och en ny förbifart utanför Skene centrum innebär att Mark i stort kan utvecklas och växa i högre grad än tidigare. Kortare restider till Göteborgsområdet och ökad kollektivtrafik, tillsammans med vackra miljöer med lägre fastighetspriser än storstaden, gör det än mer attraktiv att flytta till Mark för att bo och verka här.
Och fler Markbor innebär ökade skatteintäkter för kommunen att fortsätta bygga och utveckla servicen. Kort sagt, förbifarten är positiv för alla i Mark.

En väg till fler arbetstillfällen

Kommunen vill också slå vakt om alla kreativa och framgångsrika entreprenörer och företagare. Näringslivet i Mark har åtskilliga gånger pekat på länsväg 156 och förbifartens enormt stora betydelse inför framtiden. En ny förbifart innebär inte bara smidigare och effektivare transporter.
Det betyder även att det blir lättare för våra företag att locka till sig rätt kompetens. På så vis ges företagen bättre möjlighet att konkurrera med omvärlden på mer rättvisa villkor, att kunna fortsätta utvecklas och anställa fler människor. Samtidigt blir Mark än mer attraktivt för nya företag att etablera sig här.
För dig som redan bor här ökar möjligheterna att slippa pendla och kunna arbeta närmare hemmet.

Tryggare och trivsammare

Men förbifarten handlar inte bara om pengar. Det handlar också om mjuka värden, som miljö och trygghet. Flyttas länsväg 156 utanför Skene centrum försvinner ungefär en tredjedel av de 12000 fordon som idag passerar rakt igenom i hjärtat av samhället – många av dem dessutom tunga långtradare och lastade med farligt gods.
Utan en bullrig, farlig och tungt trafikerad länsväg mitt i Skene kan barn och unga säkrare cykla och gå till skolan. Eller ta sig till kompisar eller fotbollsträningen på fritiden. Det blir lugnare och trivsammare att promenera i centrum, tystare och luften där renare att andas in. Helt enkelt en ökad livskvalitet för både boende och besökare.

Attraktivt och hållbart centrum

En ny förbifart innebär också att Skenes centrum bättre kan användas än att ge plats för en stor väg. Det ger möjlighet att utveckla ett attraktivt och hållbart centrum, med nya bostäder liksom ökad handel och service.
För den som kör egen bil eller åker skolskjuts innebär förbifarten och en bättre länsväg 156 en säkrare resa. Och färre olyckor betyder minskat lidande för den som drabbas, liksom minskade kostnader för hela samhället.

Mark har väntat i 50 år

Diskussionerna om en ny förbifart utanför Skene centrum har pågått sedan Mark bildades 1971. Att tvingas fortsätta vänta på en fortsatt oviss framtid, med statliga utredningar och eventuella resurstillskott är inte rimligt. Särskilt inte då kommunen redan väntat i 50 år.

Kommunen beredd att finansiera förbifarten

Därför finns nu ett förslag att Marks kommun ska vara med och finansiera en ny förbifart utanför Skene centrum, i storleken 180-340 miljoner kronor. Det är en mycket stor utgift, utan tvekan. Men som den oberoende rapporten visar är förbifarten en lönsam investering för samhället.
Och att inte bygga förbifarten kostar Skene och hela Mark i förlängningen, i form av förlorade möjligheter till utveckling.

Mer information

Vill du veta mer? Läs frågor och svar, som du hittar till vänster i menyn eller klicka här!

Nedan hittar du även mer information i kommunens dokument samt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.

Publicerad av: Marks kommun